บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้จัดการฝ่ายผลิต


ผู้จัดการฝ่ายผลิต


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (พัฒนานิคม)
เงินเดือน(บาท) : 30,000+
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ควบคุม และติดตามการดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เครือกำหนด
– ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สอดตล้องกับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เครือกำหนด
– ศึกษา และวิเคราะห์กำหนดแนวทาง และมาตราการป้องกัน และแก้ไขการเกิดอาหารเสีย (NCP) จากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบ และควบคุมลำดับการผลิต (Lot Control) ประจำกะให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามระบบ E-Test Ability
– ศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกในกรพิจารณา และตัดสินใจมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกระบสนการผลิต
– บันทึกข้อมูลด้านการผลิตต่างๆ เช่น OEE ปริมาณการผลิต และรายงานผลการดำเนินการผลิตประจำกะ
– กำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของตนเอง
– กำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของเพื่อนร่วมงาน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้จัดการฝ่ายผลิต Read More »