มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 36 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3070 /2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 นักจัดการงานทั่วไป
1.2 นักทรัพยากรบุคคล
1.3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1.5 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
1.6 นักวิชาการวัฒนธรรม
1.7 พนักงานช่างเทคนิค
2. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
2.1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์
2.2 นักจัดการงานทั่วไป
2.3 นักทรัพยากรบุคคล
2.4 นักวิชาการศึกษา
2.5 นักวิชาการสารสนเทศ
2.6 นักตรวจสอบภายใน
2.7 นักบัญชี
2.8 นักวิชาการเงินและบัญชี
2.9 นักวิชาการพัสดุ
2.10 นักประชาสัมพันธ์
2.11 นักวิเทศสัมพันธ์
2.12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2.13 นักวิชาการช่างศิลป์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
2. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
5. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
6. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
7. ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
8. ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
9. ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:/hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 36 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1964 /2564)  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติมรอบที่ 11) 812 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. บัณฑิตจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี  360 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. นักศึกษา นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา 227 อัตรา อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

3. ประชาชน ที่ว่างงาน 225 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel,Power point, การรับส่ง E-mail, Socail Medie และสามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้ดี

นักศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://1tambon.kku.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา-สอบราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา Read More »