สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา สาขาวิชาการ วัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี/วิทยาลัยช่างศิลป) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5. ตำแหน่งนิติกร (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com

ประกาศฉบับเต็ม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา Read More »