องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้–16 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 21250 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • นักการตลาด 5 จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ  ฝ่ายการตลาดและการขาย
  • นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารการขายภาคเอกชนกองการขาย ภาคเอกชนฝ่ายการตลาดและการขาย
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราเงินเดือน

  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท

วัน เวลา และสถำนที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected]

ตั้งแต่วันที่2 – 16 กุมภำพันธ์พ.ศ.2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ  www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

ประกาศฉบับเต็ม

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้–16 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »