อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ เดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งช่างศิลป์  1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ที่มา-สอบราชการ

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Read More »