บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่)


เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่)


รายละเอียดงาน

– ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ

– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล

– ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

– รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านโรงงานอาหาร
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีภาวะผู้นำ
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6.สามารถปฏิบัติงานเป็นก่ะได้
7.ปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ (หยุดวันพระ)
8.มีที่พัก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
9.สามารถปฏิบัตงานโรงงานแปรรูปสุกร (โรงเชือด) ได้


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่) Read More »