บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก
1. ดูแลและจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเบทาโกร
2. ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกับ
3. ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายและนโยบายของเครือเบทาโกร
4. บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมของเครือเบทาโกร

กิจกรรมหลัก
1. ประสานงาน ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเบทาโกร
2. วิเคราะห์ฐานข้อมูลและค้นหาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม
3. เข้าตรวจติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม (Internal Audit) ในแต่ละSite งาน
4. ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงงาน
5. ประเมินสภาพปัญหางานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเบทาโกรและค้นหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

การศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : 5 – 7 ปี ทางด้าน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : 5 – 7 ปี ทางด้าน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Read More »