หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 65 อัตรา

ประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  65 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บุคคลพลเรือน (เพศชาย)  63 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้น คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
– ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
– สำเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น)
– ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการ ทหารกองประจำการ)
– ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วย เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
– ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด
– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.34 – 31 ธ.ค.46)
– ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
– ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ ดำเนินการผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
– สามารถว่ายน้ำได้ (จะทำการทดสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงาน ตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสำหรับว่ายน้ำมาด้วย)

2. บุคคลพลเรือน (เพศหญิง)  2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สถานภาพโสด
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด ต้องคำพิพากษาจำคุก เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
– ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
– ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
– ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
– มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
– ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
– ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
– มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.39 – 31 ธ.ค.46)
– วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
– ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ งานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– ว่ายน้ำเป็น

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ marinesrangers.com ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา-สอบราชการ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 65 อัตรา Read More »