โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครตำแหน่งเลขานุการ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเลขานุการ

ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เพศหญิง
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.5 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และอุทิศตน ทุ่มเวลาให้แก่ราชการ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรี วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2236-5758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ

ประกาศฉบับเต็ม

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครตำแหน่งเลขานุการ Read More »