โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 51 อัตรา

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 22 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษามัธยมศึกษาต้นต้นหรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

6. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 44 104 610 ต่อ 82317

ประกาศฉบับเต็ม

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 51 อัตรา Read More »