โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก แพทยสภา และได้หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
เงินเดือน 12,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
เงินเดือน 12,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  1 อัตรา
เงินเดือน 12,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

6. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด  1 อัตรา
เงินเดือน 12,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง กิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

7. ตำแหน่งจพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)  1 อัตรา
เงินเดือน 8,890 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ  1 อัตรา
เงินเดือน 8,890 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ

9. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  4 อัตรา
เงินเดือน 7,420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

10. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร  1 อัตรา
เงินเดือน 7,420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทาง คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางโสตทัศนศึกษา ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
– จบหลักสูตรหรือกำลังศึกษาหลักสูตร EMT ( 110 ชม.ขึ้นไป)

11. ตำแหน่งช่างเหล็ก  2 อัตรา
เงินเดือน 7,420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย์

12. ตำแหน่งช่างต่อท่อ  2 อัตรา
เงินเดือน 7,420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน

13. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป  1 อัตรา
เงินเดือน 7,420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างโลหะทางช่าง กลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล
-หากมีประสบการณ์ด้านช่างไม้และช่างปูนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

14. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  3 อัตรา
เงินเดือน 7,220 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

15. ตำแหน่งพนักงานบริการ  1 อัตรา
เงินเดือน 7,220 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

16. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  2 อัตรา
เงินเดือน 7,220 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

17. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  1 อัตรา
เงินเดือน 7,220 บาท
– อายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
– มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี
– เคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม วันที่ 13 ก.ย 2564 ถึงวันที่ 21 ก.ย. 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)

>>>อ่านประกาศ<<<

 

ที่มา-สอบราชการ

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา Read More »