โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา


โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564


รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565


1. พนักงานจัดการหอพักชาย 8 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 12,500 บาท
2. พนักงานจัดการหอพักหญิง 8 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 12,500 บาท


คุณสมบัติ
1. เป็นเพศชาย/เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ทุกสาขาวิชา
3. มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สามารถปฏิบัติงานในระบบโรงเรียนประจำได้ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
7. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน


3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท


คุณสมบัติ
1. เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ทุกสาขาวิชา หรือ ผ่านการอบรมงานด้านบริบาล สาธารณสุข
3. มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบ
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สามารถปฏิบัติงานในระบบโรงเรียนประจำได้ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน


ผู้ประสงค์จะสมัครใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2564 (ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 032 – 271-9222

 

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา Read More »