Wi-Fi Alliance เปิดตัว WiFi 6E ขยายอัตราการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยย่านความถี่ 6 GHz

เปิดตัว Wi-Fi 6E ขยายการเชื่อมต่อไร้สายไปยังคลื่นความถี่ 6GHz รองรับการใช้งานแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่สตรีมวีดีโอ 4K, AR หรือ VR

Read more