สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับสมัครงานพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้่อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย www.foodsafety.moph.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (pdf.file, jpg.file) มายังอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564
โทรศัพท์. 0 25901624

เอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก