ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทางด้านที่เกี่ยวข้อง)
ค่าจ้าง 8,800.-บาท/เดือน

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมงจากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรการคณะกรรมการวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย/สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่หน่วยงานกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ค่าจ้าง 9,800.-บาท/เดือน

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ค่าจ้าง 7,600.-บาท/เดือน

5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางด้านบริหารธุรกิจ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ค่าจ้าง 8,000.-บาท/เดือน

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และ มีประสบการณ์ 5 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้าง 8,800.-บาท/เดือน

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ ค่าจ้าง 8,000.-บาท/เดือน

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ค่าจ้าง 7,600.-บาท/เดือน

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317 ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: