สาระน่ารู้

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา หมวดต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ

คำศัพท์เหล่านี้คัดมาแล้วว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มเรียน และต้องจดจำให้ได้นะครับ มีทั้งคำอ่านและคำแปลให้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางว่ามันอ่านว่าอย่างไร อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้ทุกคำ แต่ก็ถือว่าถ้าอ่านตามนี้ฝรั่งเขาก็ฟังออกอยู่หรอกว่าเราพูดอะไร (มี 1000 คำ เดี๋ยวทยอยพิมพ์ให้จนครับนะครับ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด a

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
2 able เอ๊เบิล สามารถ
3 about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
4 above อะบัฝ เหนือ
5 act แอ๊คท แสดง
6 add แอด บวก, เพิ่ม
7 afraid อะเฟร๊ด กลัว
8 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
9 again อะเกน อีกครั้ง
10 against อะเก๊นสท ต้าน, พิง
11 age เอจ อายุ
12 ago อะโก …มาแล้ว
13 agree อะกรี เห็นด้วย
14 air แอ อากาศ
15 all ออล ทั้งหมด
16 allow อะล๊าว อนุญาต
17 also อ๊อลโซ ด้วย, เช่นกัน
18 always อ๊อลเวส เสมอ
19 am แอม เป็น อยู่ คือ
20 among อะมั๊ง ระหว่าง
21 an แอน หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
22 and แอนด และ
23 anger แอ๊งเกอะ ความโกรธ
24 angle แอ๊งเกิล มุม
25 animal แอ๊นนะเมิล สัตว์
26 answer อ๊านเซอะ ตอบ, คำตอบ
27 aunt อ้าน ป้า
28 any เอ๊นนิ ใดๆ , เลย
29 appear อะเพี๊ย ปรากฏ
30 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
31 area แอ๊เรีย พื้นที่
32 arm อาม แขน
33 arrange อะเร็นจ จัดแจง
34 arrive อะไรฝ มาถึง
35 art อาท ศิลปะ
36 as แอส ขณะที่, ราวกับ, เนื่องจาก
37 ask อาสค ถาม
38 at แอ็ท ที่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด b

39 baby เบ๊บิ เด็ก, ที่รัก
40 back แบ็ค หลัง
41 bad แบด เลว
42 ball บอล ลูกบอล
43 banana บะน๊านะ กล้วย
44 band แบนด วงดนตรี
45 bank แบ๊งค ธนาคาร
46 bar บา ร้านเหล่า, แท่ง
47 barber บ๊าเบอะ ช่างตัดผม
48 base เบส ฐาน
49 basic เบ๊สิค พื้นฐาน
50 basket บ๊าสกิท ตะกร้า
51 bat แบ๊ท ค้างคาว
52 be บี เป็น อยู่ คือ
53 beach บีช ชายหาด
54 bear แบ หมี
55 beat บีท ตี, เอาชนะ
56 beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
57 beauty บิ๊วทิ ความงาม
58 because บิค๊อส เพราะว่า
59 become บิคัม กลายเป็น
60 bed เบด เตียง
61 beer เบีย เบียร์
62 before บิฟอ ก่อน
63 begin บิกิน เริ่ม
64 behind บิไฮด หลัง
65 believe บิลิฝ เชื่อ
66 bell เบ็ล กระดิ่ง
67 below บิโล ใต้
68 beside บิไซ๊ด ข้างๆ
69 best เบสท ดีที่สุด
70 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
71 between บิทวีน ระหว่าง
72 big บิก ใหญ่
73 bike ไบค จักรยาน
74 bird เบิด นก
75 bit บิท ส่วน
76 bitter บิทเทอะ ขม
77 black แบลค ดำ
78 block บล็อก ช่วงตึก
79 blood บลัด เลือด
80 blow บโล (ลม) พัด, เป่า
81 blue บลู สีฟ้า
82 board บอด กระดาน, กรรมการ
83 boat โบท เรือ
84 body บ๊อดิ ร่างกาย
85 bone โบน กระดูก
86 book บุค หนังสือ
87 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
88 both โบธ ทั้งคู่
89 bottom บ๊อทเทิม ก้น
90 box บ๊อกซ กล่อง
91 boy บอย เด็กชาย
92 branch บรานช สาขา, กิ่ง
93 bread เบรด ขนมปัง
94 break เบรก ทำแตก
95 bright ไบรท สว่าง, ฉลาด
96 bring บริง นำมา
97 broad บรอด กว้าง
98 brother บรัธเดอะ พี่ชาย
99 brown บราวน สีน้ำตาล
100 build บิลด สร้าง
101 burn เบิน เผา
102 bury เบ๊อริ ฝัง
103 bus บัส รถบัส
104 but บัท แต่
105 butter บั๊ทเทอะ เนย
106 buy บาย ซื้อ
107 by บาย โดย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด C

108 cake เค๊ค ขนมเค้ก
109 call คอล เรียก, โทร
110 camp แค๊มพ แคมป์
111 can แคน สามารถ, กระป๋อง
112 canal คะแน๊ล คลอง
113 capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง
114 captain แค๊พทิน กัปตัน
115 car คา รถยนต์
116 card คาด การ์ด
117 care แค ห่วงใย
118 carry แค๊ริ ถือ
119 case เคส กล่อง
120 cat แค็ท แมว
121 catch แค็ทช จับ
122 cause คอส สาเหตุ
123 center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง
124 century เซ็นชริ ศตวรรษ
125 certain เซ๊อเทิน แน่นอน
126 chair แช เก้าอี้
127 chance ชานซ โอกาส
128 change เชนจ เปลี่ยน
129 character แค๊ริคเทอะ บุคลิกลักษณะ
130 charge ชาจ คิดราคา
131 chart ชาท ตาราง
132 cheap ชีพ ราคาถูก
133 check เช็ค ตรวจสอบ
134 chick ชิค ลูกไก่
135 chief ชีฟ หัวหน้า, สำคัญ
136 child ไชด เด็ก
137 children ชิลเดริน เด็กๆ
138 choose ชูส เลือก
139 circle เซ๊อเคิล วงกลม
140 city ซิททิ เมือง
141 claim เคลม อ้าง
142 class คลาส ห้องเรียน
143 clean คลีน สะอาด, ทำความสะอาด
144 clear เคลีย ใส
145 clever เคล็ฝเฝอะ ฉลาด
146 climb ไคลม ปีน
147 clock คล็อค นาฬิกา
148 close โคลส ปิด
149 clothes คโลธส์ เสื้อผ้า
150 cloud คเลาด เมฆ
151 coast โคสท ฝั่ง
152 coat โคท เสื้อคลุม
153 coffee ค๊อฟิ กาแฟ
154 cold โคลด หนาว
155 collect คะเล็คท สะสม
156 color คัลเลอะ สี
157 column ค๊อเลิม คอลัมน์
158 come คัม มา
159 common ค๊อมเมิน ธรรมดา
160 compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ
161 complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์
162 condition คันดิ๊เชิน สภาวะ
163 connect คะเน็คท เชื่อมต่อ
164 consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา
165 contain คันเท๊น บรรจุ
166 continent ค๊อนทิเนินท ทวีป
167 continue คันทิ๊นิว ต่อเนื่องไป
168 control คันโทร๊ล ควบคุม
169 cook คุค พ่อครัว
170 cool คูล เย็น
171 copy ค๊อพพิ คัดลอก
172 corn คอน ข้าวโพด
173 corner ค๊อเนอะ มุม
174 correct คะเร็คท ถูกต้อง
175 cost คอสท มีราคา
176 cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย
177 could คุด สามารถ
178 count เค้าท นับ
179 country คั๊นทริ ประเทศ
180 course คอส หลักสูตร
181 cover คั๊ฝเฝอะ คุม
182 cow คาว วัว
183 create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์
184 crop คร็อพ ผลผลิต
185 cross ครอส ข้าม
186 crowd คราวด ผู้คน
187 cry คราย ร้องให้
188 current เค๊อเรินท ปัจจุบัน
189 cut คัท ตัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด D

190 dad แดด พ่อ
191 dance ดานซ เต้น
192 danger แด๊นเจอะ อันตราย
193 dark ดาค มืด
194 daughter ด๊อเทอะ ลูกสาว
195 day เด วัน
196 deal ดีล ข้อตกลง
197 dear เดีย ที่รัก
198 death เดธ ความตาย
199 decide ดิไซด ตัดสินใจ
200 deep ดีพ ลึก
201 degree ดิกรี๊ ระดับ
202 dentist เด็นทิสท หมอฟัน
203 depend ดิเพ็นด ขึ้นอยู่กัน
204 describe ดิสไกร๊บ บรรยาย
205 desert เด็สเสิท ทะเลทราย
206 design ดิไซ๊น ออกแบบ
207 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
208 determine ดิเท๊อมิน ตัดสินใจ
209 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
210 dictionary ดิ๊คชะนะริ พจนานุกรม
211 die ดาย ตาย
212 differ ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
213 difficult ดิ๊ฟฟิเคิล ยาก
214 diligent ดิ๊ลิเจินท ขยัน
215 direct ไดเร๊คท ตรง
216 dirty เด๊อทิ สกปรก
217 discuss ดิซกั๊ซ อภิปราย
218 distance ดิ๊ซเตินซ ระยะทาง
219 divide ดิไวด แบ่ง
220 division ดิวิ๊เชิน แผนก
221 do ดู ทำ
222 doctor ด็อคเทอะ หมอ
223 dog ดอก สุนัข
224 dollar ด๊อลละ ดอลลาร์
225 door ดอ ประตู
226 double ดั๊บเบิล คู่, สองเท่า
227 down ดาวน์ ลง
228 draw ดรอ วาด
229 dream ดรีม ฝัน
230 dress เดร็ส ชุด
231 drink ดริงค ดื่ม
232 drive ดไรฝ ขับ
233 drop ดรอพ หยดน้ำ
234 dry ดราย แห้ง
235 duck ดัค เป็น
236 during ดิ๊วริง ระหว่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด E

237 each อีช แต่ละ
238 ear เอีย หู
239 early เอ๊อลิ แต่เช้า
240 earth เอิธ โลก
241 ease อีส บรรเทา
242 east อีสท ทิศตะวันออก
243 easy อีซิ ง่าย
244 eat อีท กิน
245 edge เอ็จ ขอบ
246 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
247 effect อิเฟ็คท ผลกระทบ
248 egg เอก ไข่
249 eight เอท แปด
250 electric อิเล็คทริค เกี่ยวกับไฟฟ้า
251 electricity อิเล็คทริ๊ซซิทิ ไฟฟ้า
252 else เอลซ อื่น
253 empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
254 end เอ็นด จบ
255 enemy เอ็นนะมิ ศัตรู
256 energy เอ็นนะจิ พลังงาน
257 engine เอ็นจิน เครื่องยนต์
258 enough อินัฟ พอ
259 enter เอ็นเทอ เข้า
260 equal อี๊ควัล เท่ากัน
261 especially อิซเป๊ชลิ โดยเฉพาะ
262 even อี๊เวิน แม้ว่า
263 evening อี๊ฝนิง ตอนค่ำ
264 event อิเว็นท เหตการณ์
265 ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
266 every เอ๊ฝริ ทุกๆ
267 exact อิกแส๊คท ที่แท้จริง
268 example อิกซามเพิล ตัวอย่าง
269 except อิกเซ็พท ยกเว้น
270 exercise เอ็คซะไซส การออกกำลังกาย
271 expect อิกซเป็คท คาดหมาย
272 expensive อิกซเป็นซิฝ ราคาแพง
273 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด F

275 face เฟส หน้า
276 fact แฟ็คท ข้อเท็จจริง
277 fair แฟ ยุติธรรม
278 fall ฟอล ตก
279 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
280 famous เฟ็มัส มีชื่อเสียง
281 far ฟา ไกล
282 farm ฟาม ฟาร์ม
283 farmer ฟ๊าเมอะ เกษตรกร
284 fast ฟาสท เร็ว
285 fat แฟ็ท อ้วน
286 father ฟาเธอะ พ่อ
287 favorite เฟ็ฝริท ที่ชื่นชอบ
288 fear เฟีย กลัว
289 feather เฟ็ทเธอ ขน
290 feed ฟีด ป้อนอาหาร
291 feel ฟีล รู้สึก
292 feet ฟีท เท้า
293 few ฟิว สองสาม
294 field ฟีลด ทุ่ง
295 fight ไฟท ต่อสู้
296 figure ฟิกเกอะ รูปร่าง
297 fill ฟิล เติม
298 final ไฟ๊นัล สุดท้าย
299 find ไฟนด พบ
300 fine ไฟน ดี
301 finger ฟิงเกอะ นิ้ว
302 finish ฟินนิช จบ
303 fire ไฟร ไฟ
304 first เฟิสท แรก
305 fish ฟิช ปลา
306 fit ฟิท  พอดี
307 five ไฟฝ ห้า
308 flag แฟลก ธง
309 flat แฟลท เรียบ, แบน
310 floor ฟลอ พื้น
311 flow ฟโล ไหล
312 flower เฟลาเวอะ ดอกไม้
313 fly ฟลาย บิน
314 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
315 food ฟูด อาหาร
316 foot ฟุท เท้า
317 for ฟอ สำหรับ
318 force ฟอซ บังคับ, แรง
319 forest ฟ๊อเร็สท ป่า
320 form ฟอม รูปแบบ
321 four ฟอ สี่
322 forward ฟ๊อเวิด ไปข้างหน้า
323 free ฟรี เปล่า, อิสระ
324 fresh เฟร็ช ใหม่, สดชื่น
325 fridge ฟริจ ตู้เย็น
326 friend เฟรนด เพื่อน
327 from ฟรอม จาก
328 front ฟรั๊น ข้างหน้า
329 fruit ฟรูท ผลไม้
330 full ฟุล เต็ม
331 fun ฟัน สนุก
332 funny ฟั๊นนิ ตลก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด G

333 game เกม เกม
334 garden ก๊าดเดิน สวน
335 gas แก๊ส แก๊ส
336 gather แก๊เดอะ รวมกัน
337 general เจ๊นนะเริล ทั่วไป
338 gave เกฝ ให้
339 get เก็ท ได้รับ
340 girl เกิล เด็กหญิง
341 give กิฝ ให้อภัย
342 glad แกลด ดีใจ
343 glass กลาส แก้ว
344 glasses กล๊าเซ็ส แว่นตา
345 go โก ไป
346 goal โกล เป้าหมาย
347 good กุด ดี
348 got ก็อท ได้รับ
349 govern กั๊ฝเฝิน ปกครอง
350 grand แกรนด ยิ่งใหญ่
351 grass กราส หญ้า
352 gray กเร สีเทา
353 great กเรท ยิ่งใหญ่
354 greedy กรี๊ดดิ ตะกลู, โลภ
355 green กรีน สีเขียว
356 grew กรู ปลูก, โต
357 ground กราวด พื้นดิน
358 group กรุพ กลุ่ม
359 grow กโร ปลูก, โต
360 guess เกส เดา
361 guide ไกด ไกด์นำเที่ยว, นำทาง
362 gun กัน ปืน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด H

363 hair แฮ ผม
364 half ฮาฟ ครึ่ง
365 hand แฮนด มือ
366 handsome แฮ๊นเซิม หล่อ
367 happen แฮ๊พเพิน เกิดขึ้น
368 happy แฮ๊พพิ มีความสุข
369 hard ฮาด ยาก, แข็ง
370 has แฮส มี
371 hat แฮ็ท หมวก
372 have แฮฝ มี
373 he ฮี เขา
374 head เฮด หัว
375 healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
376 hear เฮีย ได้ยิน
377 heart ฮาท หัวใจ
378 heat ฮีท ความร้อน
379 heavy เฮ๊ฝฝิ หนัก
380 help เฮ็ลพ ช่วยเหลือ
381 her เฮอ หล่อน
382 hers เฮอส ของเหล่อน
383 here เฮีย ที่นี่
384 high ฮาย สูง
385 hill ฮิล เนินเขา
386 him ฮิม เขา
387 his ฮิส ของเขา
388 history ฮิสทริ ประวัติศาสตร์
389 hit ฮิท ตี
390 hold โฮลด ถือ
391 hole โฮล รู
392 home โฮม บ้าน
393 hope โฮพ ความหวัง
394 horse ฮอส ม้า
395 hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล
396 hot ฮ็อท ร้อน
397 hotel โฮเท็ล โรงแรม
398 hour เอ๊าเวอะ ชั่วโมง
399 house เฮาส บ้าน
400 how ฮาว อย่างไร
401 huge ฮิวจ ใหญ่โต
402 human ฮิ๊วเมิน คน
403 hundred ฮั๊นเดริด ร้อย
404 hunger ฮั๊งเกอะ ความหิว
405 hunt ฮั๊นท ล่า
406 hurry เฮ๊อริ รีบ
407 husband ฮั๊สเบินด สามี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด I

408 I ไอ ฉัน
409 ice ไอซ น้ำแข็ง
410 idea ไอ๊เดีย ความคิด
411 if อิฟ ถ้า
412 imagine อิแม๊จิน จินตนาการ
413 in อิน ใน
414 in front of อิน ฟรัน ทัฟ ข้างหน้า
415 inch อินช นิ้ว (หน่วยวัด)
416 include อินคลู๊ด รวม
417 indicate อิ๊นดิเคท แสดงให้เห็น
418 industry อิ๊นดัสตริ อุตสาหกรรม
419 insect อิ๊นเซ็คท แมลง
420 instant อิ๊นสเตินท ทันที
421 instrument อิ๊นสตระเมินท เครื่องมือ
422 interest อิ๊นทะริสท ความสนใจ
423 interesting อิ๊นทะริสทิง น่าสนใจ
424 invent อินเว็นท ประดิษฐ์
425 iron ไอ๊เยิน เตารีด
426 is อิส เป็น อยู่ คือ
427 island ไอ๊เลินด เกาะ
428 it อิท มัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด J

429 jam แจม แยม
430 job จอบ งาน
431 join จอยน เข้าร่วม
432 joy จอย ความสนุก
433 judge จัจ ตัดสิน, ผู้พิพากษา
434 jump จัมพ กระโดด
435 just จัสท เพิ่งจะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด K

436 keep คีพ เก็บ, เลี้ยง
437 key คี กุญแจ
438 kill คิล ฆ่า
439 kind ไคด ใจดี, ชนิด
440 king คิง ราชา
441 know โน รู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด L

442 lady เล๊ดิ สุภาพสตรี
443 lake เลค ทะเลสาบ
444 land แลนด แผ่นดิน
445 language แล๊งกวิจ ภาษา
446 large ลาจ ใหญ่
447 last ลาสท สุดท้าย
448 late เลท สาย
449 laugh ลาฟ หัวเราะ
450 law ลอ กฎหมาย
451 lawyer ล๊อเยอะ ทนายความ
452 lay เล วาง
453 lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
454 lead ลีด นำ
455 learn เลิน เรียนรู้
456 least ลีสท น้อยที่สุด
457 leave ลีฝ ออกไป
458 left เล็ฟท ซ้าย
459 leg เลก ขา
460 lemon เล็มเมิน มะนาว
461 length เล็งธ ความยาว
462 less เล็ส น้อยกว่า
463 let เล็ท อนุญาตให้
464 letter เล็ทเทอะ จดหมาย
465 level เล็ฝเฝิล ระดับ
466 lie ลาย โกหก
467 life ไลฟ ชีวิต
468 lift ลิฟท ยก
469 light ไลท แสงสว่าง, เบา
470 like ไลค ชอบ
471 line ไลน เส้น
472 liquid ลิ๊ควิด ของเหลว
473 list ลิสท รายการ
474 listen ลิ๊ซเซิน ฟัง
475 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
476 live ลิฝ อาศัยอยู่
477 location โลเค๊เชิน ที่ตั้ง
478 lone โลน โดดเดี่ยว
479 long ลอง ยาว, นาน
480 look ลุค มอง
481 loose ลูส หลวม
482 lost ลอสท ทำหาย
483 lot ล็อท กอง
484 loud เลาด ดัง
485 love ลัฝ รัก, ความรัก
486 low โล ต่ำ
487 lucky ลั๊คคิ โชคดี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด M

488 machine มะชี๊น เครื่องจักร
489 magnet แม๊กเนิท แม่เหล็ก
490 main เมน สำคัญ
491 major เม๊เจอะ สำคัญ
492 make เมค ทำ
493 man แมน ผู้ชาย
494 many เม๊นนิ มาก
495 map แม๊พ แผนที่
496 mark มาค สัญลักษณ์
497 market ม๊าคิท ตลาด
498 mass แมส มวล
499 match แม็ทช คู่กัน, ไม้ขีด
500 material มะเที๊ยเรียล วัสดุ
501 matter แม๊ทเทอะ เรื่องราว
502 may เม อาจจะ
503 me มี ฉัน
504 mean มีน หมายถึง
505 meat มีท เนื้อ
506 meet มีท พบ
507 men เม็น ผู้ชาย
508 metal เม็ทเทิล เหล็ก
509 method เม๊ธเธิด วิธีการ
510 middle มิ๊ดเดิล กลาง
511 might ไมท อาจจะ, พลัง
512 mile ไมล์ ไมล์
513 milk มิลค นม
514 million มิ๊ลเลียน ล้าน
515 mind ไมด อ่อนโยน
516 mine ไมน ของฉัน
517 minute มิ๊นนิท นาที
518 miss มิส นางสาว
519 mix มิกซ ผสม
520 modern ม๊อดเดิน สมัยใหม่
521 moment โม๊เมินท ช่วงขณะ
522 money มั๊นนิ เงิน
523 monkey มั๊งคิ ลิง
524 month มั๊นธ เดือน
525 moon มูน พรจันทร์
526 more มอ มากว่า, อีก
527 morning ม๊อนิง ตอนเช้า
528 most โมสท ที่สุด
529 mother มั๊ดเดอะ แม่
530 motion โม๊เชิน การเคลื่อนไหว
531 mountain เม๊าเทิน ภูเขา
532 mouse เมาส หนู
533 mouth เม๊าธ ปาก
534 move มูฝ เคลื่อนไหว
535 much มัช มาก
536 music มิ๊วสิค ดนตรี
537 must มัสท ต้อง
538 my มาย ของฉัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด N

539 name เนม ชื่อ
540 narrow แน๊โร แคบ
541 nation เน๊เชิน ชาติ
542 natural แน๊ชะเริล จากธรรมชาติ
543 nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ
544 near เนีย ใกล้
545 necessary เน๊สซัสเซะริ จำเป็น
546 neck เน็ค คอ
547 need นีด ต้องการ
548 neighbor เน๊เบอะ เพื่อนบ้าน
549 never เนฝเฝอะ ไม่เคย
550 new นิว ใหม่
551 next เน็กซท ถัดไป
552 night ไนท กลางคืน
553 nine ไนน เก้า
554 no โน ไม่
555 noise นอยซ เสียง
556 noisy น๊อยซิ เสียงดัง
557 noon นูน เที่ยง
558 north นอธ ทิศเหนือ
559 nose โนส จมูก
560 note โนท โน้ต
561 notebook โน๊ทบุค สมุด
562 notice โน๊ทิส ประกาศ
563 nothing น็อทธิง ไม่มีอะไร
564 now นาว ขณะนี้
565 number นั๊มเบอะ หมายเลข
566 nurse เนิส พยาบาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด O

567 object อ๊อบเจ็คท วัตถุ, วัตถุประสงค์
568 observe อับเซิ๊ฝ สังเกต
569 ocean โอ๊เชิน มหาสมุทร
570 of อ๊อฟ ของ
571 off อ๊อฟ ไกล
572 offer อ๊อฟเฟอะ ยื่นข้อเสนอ
573 office อ๊อฟฟิส สำนักงาน
574 often อ๊อเฟิน บ่อยๆ
575 oil ออยล์ น้ำมัน
576 old โอลด เก่า, แก่
577 on ออน บน
578 once วันซ ครั้งหนึ่ง
579 one วัน หนึ่ง
580 only โอ๊นลิ เท่านั้น
581 open โอ๊เพิน เปิด
582 opposite อ๊อพะสิท ตรงข้าม
583 or ออ หรือ
584 orange อ๊อรินจ ส้ม, สีส้ม
585 order อ๊อเดอะ สั่ง
586 organ อ๊อเกิน อวัยวะ
587 original อะริ๊จจิเนิล ดั้งเดิม
588 other อัธเธอะ อื่น
589 our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา
590 ours เอ๊าเวอส ของพวกเรา
591 out เอ้า นอก
592 over โอ๊เวอะ เหนือ
593 own โอน เป็นเจ้าของ
594 oxygen อ๊อกซิเจิน ออกซิเจน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด P

595 page เพจ หน้า
596 paint เพนท ทาสี
597 pair แพ คู่
598 pants แพ้นทส การเกงขายาว
599 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
600 paragraph แพ๊ระกราฟ ย่อหน้า
601 parents แพ๊เริน พ่อแม่
602 part พาท ส่วน
603 particular พะทิ๊คคิวละ เฉพาะ
604 party พ๊าทิ ปาร์ตี้
605 pass พาส ผ่าน
606 past พาสท อดีต
607 path  พาธ ทาง
608 patient เพ๊เชิน อดทน, คนไข้
609 pay เพ จ่าย
610 pen เพ็น ปากกา
611 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
612 people พี๊เพิล ผู้คน
613 perhaps เพอะแร๊พส บางที
614 period เพี๊ยเรียด ช่วงเวลา
615 person เพ๊อเซิน บุคคล
616 phrase เฟรซ วลี
617 pick พิค เก็บ
618 picture พิ๊คเชอะ ภาพ
619 piece พีซ ชิ้น
620 pig พิก หมู
621 pizza พิ๊สสะ พิซซ่า
622 place เพลส สถานที่
623 plain เพลน เรียบ, ธรรมดา
624 plan แพลน แผนการ
625 plane เพลน เครื่องบิน
626 planet แพล๊นนิท ดาวเคราะห์
627 plant พล๊านท พืช, โรงงาน
628 play เพล เล่น
629 please พลีส กรุณา
630 poem โพ๊ยิม กลอน
631 point พอยท คะแนน
632 policeman พะลิ๊ซเมิน ตำรวจ
633 poor พอ จน
634 popular พ๊อพพิวละ เป็นที่นิยม
635 port พอท ท่าเรือ
636 position พะซิ๊เชิน ตำแหน่ง(การงาน)
637 possible พ๊อซะเบิล เป็นไปได้
638 post โพ๊ซท พัสดุไปรษณี
639 postman โพ๊สทเมิน บุรุษไปรษณีย์
640 pound พาวด ปอนด์
641 power เพ๊าเวอะ พลัง
642 practice แพร๊คทิส ฝึกฝน
643 prepare พริแพ๊ เตรียม
644 present เพร๊เสินท ของขวัญ
645 press เพร๊ส กด
646 pretty พริททิ เก๋ไก๋
647 print พริ๊นท พิมพ์
648 problem พร๊อบเบลิม ปัญหา
649 process โพร๊เซ็ซ กระบวนการ
650 produce พระดิวซ ผลิต
651 product พร๊อดัคท ผลิตภัณฑ์
652 proper พร๊อพเพอะ เหมาะสม
653 property พร๊อพะทิ ทรัพย์สมบัติ
654 protect พระเท็คท ปกป้อง
655 prove พรูฝ พิสูจน์
656 provide พระไว๊ด ให้
657 pull พุล ดึง
658 push พุช ผลัก
659 put พุท วาง

.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Q

660 question เคว๊สเชิน คำถาม
661 quick ควิค เร็ว
662 quiet ไคว๊เยิท เงียบ
663 quite ไคว๊ท ค่อนข้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด R

664 race เรส การแข่งขัน
665 radio เร๊ดิโย วิทยุ
666 rail เรล ราง
667 rain เรน ฝน
668 raise เรส ยก
669 range เรนจ แนว
670 rather ร๊าเธอะ …มากกว่า
671 reach รีช เอื้อม
672 read รีด อ่าน
673 ready เร๊ดิ พร้อม
674 real รีล จริง
675 reason รี๊เซิน เหตุผล
676 receive ริซี๊ฝ ได้รับ
677 record ริค๊อด บันทึก
678 red เรด สีแดง
679 region รี๊เจิน ภาค
680 remember ริเม็มเบอะ จดจำ
681 repeat ริพี๊ท ทำซ้ำ
682 reply ริพล๊าย ตอบ
683 represent เร็พพริเซ๊นท เป็นตัวแทน
684 require ริไคว๊ ต้องการ
685 rest เร็สท พัก
686 result ริซั๊ลท ผล
687 rice ไรซ ข้าว
688 rich ริช รวย
689 ride ไรด ขี่
690 right ไรท ขวา, ถูกต้อง
691 ring ริง แหวน, สั่น
692 river ริ๊เวอะ แม่น้ำ
693 road โรด ถนน
694 rock ร็อค หิน
695 roll โรล ม้วน
696 room รูม ห้อง
697 root รูท ราก
698 rope โรพ เชือก
699 rose โรส กุหลาบ
700 round เราด กลม
701 row โร แถว
702 rub รับ ถู
703 rule รูล ปกครอง
704 run รัน วิ่ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด S

705 sad แซด เศร้า
706 safe เซฟ ปลอดภัย
707 sail เซล ล่องเรือ
708 salt ซ๊อลท เกลือ
709 same เซม เหมือนกัน
710 save เซฝ ช่วยชีวิต
711 say เซ พูด
712 scale สเกล ตาชั่ง
713 school สกูล โรงเรียน
714 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์
715 score สกอ คะแนน
716 sea ซี ทะเล
717 search เซิช ค้นหา
718 season ซี๊เซิน ฤดู
719 seat ซีท ที่นั่ง
720 second เซ๊เคิน ที่สอง
721 section เซ็คเชิน แผนก
722 see ซี เห็น
723 seed สีด เมล็ด
724 seem ซีม ดูเหมือน
725 select ซิเล็คท เลือก
726 self เซ็ลฟ เอง
727 sell เซ็ล ขาย
728 send เซ็นด ส่ง
729 sense เซ็นซ ประสาทสัมผัสทั้งห้า
730 sentence เซ็นเทินส ประโยค
731 separate เซ็พพะเริท แยกกัน
732 serve เซิฝ บริการ
733 set เซ็ท จัด
734 settle เซ็ทเทิล ตั้งรกราก
735 seven เซ็ฝเฝิน เจ็ด
736 several เซ็ฝเริล หลาย
737 shall แชล จะ
738 shallow แช๊ลโล ตื้น
739 shape เชพ รูปร่าง
740 share แช แบ่งปัน
741 sharp ชาพ คม, แหลม
742 she ชี หล่อน
743 sheep ชีพ แพะ
744 sheet ชีท แผ่น
745 shell เช็ล หอย
746 shine ไชน ส่องแสง
747 ship ชิพ เรือใหญ่
748 shirt เชิ๊ท เสื้อเชิ๊ต
749 shoe ชู รองเท้า
750 shop ช็อพ ร้านค้า
751 shore ชอ ฝั่ง
752 short ชอท สั้น, เตี้ย
753 should ชุด ควรจะ
754 shoulder โช๊ลเดอะ บ่า
755 shout เช๊า ตะโกน
756 show โช แสดง
757 side ไซด ด้าน
758 sight ไซ๊ท การมองเห็น
759 sign ไซน สัญลักษณ์
760 single ซิ๊งเกิล โสด
761 sister ซิ๊สเตอะ พี่สาว, น้องสาว
762 sit ซิท นั่ง
763 six ซิกซ หก
764 size ไซส ขนาด
765 skill สกิล ทักษะ
766 skin สกิน ผิวหนัง
767 skirt สเกิท กระโปรง
768 sky สกาย ท้องฟ้า
769 sleep สลีพ นอน
770 slip สลิพ ลื่น
771 slow สโล ช้า
772 small สมอล เล็ก
773 smell สเม็ล ดม
774 smile สไมล ยิ้ม
775 snow สโน หิมะ
776 so โซ ดังนั้น
777 sock ซ็อค ถุงเท้า
778 soft ซอฟท นุ่ม
779 soil ซอยล ดิน
780 soldier โซ๊ลเจอะ ทหาร
781 solution ซะลู๊เชิน ทางแก้ปัญหา
782 solve ซ๊อลฝ แก้ปัญหา
783 some ซัม บาง (คน, อัน, ตัว)
784 son ซัน ลูกชาย
785 song ซอง เพลง
786 soon ซูน ในไม่ช้า
787 sorry ซ๊อริ เสียใจ
788 sound ซาวด เสียง
789 south เซาธ ทิศใต้
790 space สเปส อวกาศ, พื้นที่
791 speak สปีค พูด
792 special สเป๊เชิล พิเศษ
793 speech สปีช คำพูด
794 speed สปีด ความเร็ว
795 spell สเป็ล สะกด
796 spend สเป็น ใช้ (เวลา, เงิน)
797 sport สปอท กีฬา
798 spot สป็อท จุด
799 spread สเปรด ขยาย
800 spring สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
801 square สแกว๊ จัตุรัส
802 stand สแตนด ยืน
803 star สตา ดาว
804 start สตาท เริ่ม
805 state สเตท รํฐ
806 station สเต๊เชิน สถานี
807 stay สเต พัก
808 steam สตีม ไอน้ำ
809 step สเต็พ ก้าว
810 stick สติค ติด
811 still สติล ยังคง, นิ่ง
812 stone สโตน หิน
813 stop สต็อพ หยุด
814 store สตอ ร้านค้า
815 story สต๊อริ เรื่องราว
816 straight สเตรท ตรง
817 strange สเตรนจ แปลก
818 stream สตรีม ลำธาร
819 street สตรีท ถนน
820 stretch สเตร็จ ยืดขยาย
821 strike สไตรค ตี, ประท้วง
822 string สตริง เชือก
823 strong สตรอง แข็งแรง
824 student สตู๊เดินท นักเรียน
825 stupid สติ๊วผิด โง่
826 subject ซั๊บเจ็คท วิชา, หัวข้อ
827 substance ซั๊บซเตินซ สาร
828 succeed ซัคซี๊ด สำเร็จ
829 success ซัคเซ็ซ ความสำเร็จ
830 such ซัช เช่นนั้น
831 sudden ซั๊ดเดิน ทันที
832 sugar ชู๊เกอะ น้ำตาล
833 suggest ซะเจ๊สท แนะนำ
834 suit ซูท ชุดสูท
835 summer ซั๊มเมอะ ฤดูร้อน
836 sun ซัน พระอาทิตย์
837 supply ซะพล๊าย แจกจ่าย
838 support ซะพ๊อท สนับสนุน
839 sure ชัว มั่นใจ
840 surface เซ๊อเฟส พื้นผิว
841 surprise ซะไพรซ ความแปลกใจ
842 sweet สวีท หวาน
843 swim สวิม ว่ายน้ำ
844 symbol ซิ๊มเบิล สัญลักษณ์
845 system ซิ๊สเติม ระบบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด T

846 table เท๊เบิล โต๊ะ
847 tail เทล หาง
848 take เทค เอา
849 talk ทอค สนทนา
850 tall ทอล สูง
851 tea ที ชา
852 teach ทีช สอน
853 teacher ที๊ชเชอะ ครู
854 team ทีม ทีม
855 tell เท็ล บอก
856 temperature เท็มพระเชอะ อุณหภูมิ
857 ten เท็น สิบ
858 term เทิม ระยะเวลา
859 test เทสท การทดสอบ
860 than แดน กว่า
861 thank แธงค ขอบคุณ
862 that แด็ท นั่น , ที่
863 the the (คำนำหน้านาม)
864 their แด ของพวกเขา
865 theirs แดส ของพวกเขา
866 them เด็ม พวกเขา
867 then เด็น ต่อมา
868 there แด ที่นั่น
869 these ดีส เหล่านี้
870 they เด พวกเขา
871 thick ธิค หนา
872 thin ธิน ผอม, บาง
873 thing ธิง สิ่งของ
874 think ธิงค คิด
875 third เธิด ลำดับที่สาม
876 this ดิส นี่
877 those โดส เหล่านั้น
878 though โด แม้ว่า
879 thought ธอท ความคิด
880 threaten เธร๊ดเธิน ข่มขู่
881 thousand เธ๊าเซิน พัน
882 three ธรี สาม
883 through ธรู ผ่าน, ตลอด
884 throw โธร ขว้าง
885 tie ไท ไท
886 tight ไท๊ท แน่น
887 time ไทม เวลา
888 tiny ไท๊นิ เล็ก
889 tire ไทร ยาง
890 to ทู สู่
891 today ทะเด๊ วันนี้
892 together ทะเก๊เธอะ ด้วยกัน
893 tomato ทะเม๊โท มะเขือเทศ
894 tomorrow ทะม๊อโร พรุ่งนี้
895 tonight ทะไนท์ คืนนี้
896 too ทู เช่นกัน
897 tool ทุล เครื่องมือ
898 tooth ทุธ ฟัน
899 top ท๊อพ ยอด
900 total โท๊เทิล ทั้งหมด
901 touch ทัช สัมผัส
902 toward ทะว๊อด ไปยัง
903 town ทาวน เมือง
904 track แทร็ค ทางเดิน
905 trade เทรด การค้า
906 train เทรน รถไฟ
907 travel แทร๊เวิล เดินทาง
908 tree ทรี ต้นไม้
909 trip ทริพ การเดินทาง
910 trouble ทรั๊บเบิล อุปสรรค
911 truck ทรัค รถบรรทุก
912 true ทรู จริง
913 try ทราย พยายาม, ลอง
914 twenty เทว็นทิ ยี่สิบ
915 two ทู สอง
916 type ไทพ ชนิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด U

917 uncle อั๊งเคิล ลุง
918 under อั๊นเดอะ ใต้
919 understand อั๊นเดอะแสตนด เข้าใจ
920 unit ยู๊นิท หน่วย
921 until อันทิ๊ล จนกระทั่ง
922 up อัพ บน
923 us อัส พวกเรา
924 use ยูส ใช้
925 usual ยู๊ชวล ปกติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด V

926 valley แว๊ลลิ หุบเขา
927 value แว๊ลลู มูลค่า
928 vary แว๊ริ แตกต่าง
929 view วิว มุมมอง
930 village วิ๊ลลิจ หมู่บ้าน
931 visit ฝิ๊สิท เยี่ยม
932 voice ฝ๊อยซ เสียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด W

933 walk วอค เดิน
934 wall วอล กำแพง
935 want ว็อนท ต้องการ
936 war วอ สงคราม
937 warm วอม อุ่น
938 warn วอน เตือน
939 wash วอช ซัก, ล้าง
940 watch ว็อทช ดู
941 water ว๊อเทอะ น้ำ
942 wave เวฝ คลื่น, โบกมือ
943 way เว ทาง, หนทาง
944 we วี พวกเรา
945 weak วีค อ่อนแอ
946 wear แว สวมใส่
947 weather เว็ธเธอะ สภาพอากาศ
948 week วีค สัปดาห์
949 weigh เว มีน้ำหนัก
950 weight เวท น้ำหนัก
951 well เว็ล ดี, อ้อ
952 west เว็สท ทิศตะวันตก
953 wet เว็ท เปียก
954 what ว็อท อะไร, สิ่งที่
955 wheel วีล ล้อ
956 when เว็น เมื่อ, เมื่อไหร่
957 where แว ที่ไหน, สถานที่ซึ่ง
958 whether เว็ธเธอะ ว่า…หรือไม่
959 which วิช อันไหน, ที่
960 while ไวล ขณะที่
961 white ไวท สีขาว
962 who ฮู ใคร, ผู้ที่
963 whole โฮล ทั้งหมด
964 whose ฮุส ของใค
965 why วาย ทำไม, เหตุผลที่
966 wide ไวด กว้าง
967 wife ไวฟ ภรรยา
968 wild ไวลด จากป่า
969 will วิล จะ
970 win วิน ชนะ
971 wind วินด ลม
972 wine ไวน์ ไวน์
973 window วิ๊นโด หน้าต่าง
974 wing วิง ปีก
975 winter วิ๊นเทอะ ฤดูหนาว
976 wire ไวร ลวด
977 wish วิช ปรารถนา
978 with วิธ กับ
979 woman วู๊เมิน ผู้หญิง
980 wonder วั๊นเดอะ แปลกใจ
981 wood วุด ไม้
982 word เวิด คำ
983 work เวิค งาน, ทำงาน
984 world เวิลด โลก
985 worse เวิส เลวกว่า
986 would วูด จะ
987 write ไรท เขียน
988 wrong รอง ผิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Y-Z

989 yard ยาด หลา
990 year เยีย ปี
991 yellow เย็ลโล สีเหลือง
992 yes เย็ส ใช่
993 yesterday เย็สตะเด เมื่อวาน
994 you ยู คุณ
995 young ยัง เด็ก, เป็นวัยรุ่น
996 your ยัว ของคุณ
997 yours ยัวส ของคุณ
998 zebra สี๊บระ ม้าลาย
999 zero เสี๊ยโร ศูนย์
1000 zoo สู สวนสัตว์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อยสุด 100 คำ

นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างคือ ศัพท์อังกฤษที่ใช้บ่อยสุดๆ 100 แรก

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง
2 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ
3 all ออล ทั้งหมด
4 an แอน หนึ่ง
5 and แอนด และ
6 are อา เป็น อยู่ คือ
7 as แอส ราวกับ, เพราะว่า
8 at แอท ที่
9 be บี เป็น อยู่ คือ
10 big บิก ใหญ่
11 but บัท แต่
12 by บาย โดย
13 can แคน สามารถ
14 do ดู ทำ
15 down ดาวน ลง
16 father ฟ๊าเดอะ พ่อ
17 first เฟิสท ที่หนึ่ง
18 for ฟอ สำหรับ
19 from ฟรอม จาก
20 good กุด ดี
21 hate เฮท เกลียด
22 have แฮฝ มี
23 he ฮี เขา
24 her เฮอ หล่อน
25 him ฮิม เขา
26 his ฮิส ของเขา
27 I ไอ ฉัน
28 if อิฟ ถ้า
29 in อิน ใน
30 into อินทู ไปใน
31 is อิส เป็น อยู่ คือ
32 it อิท มัน
33 just จัสท เพิ่งจะ, เพียงแค่
34 like ไลค ชอบ
35 listen ลิ๊สซึนด ฟัง
36 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
37 love ลัฝ รัก
38 make เมค ทำ
39 man แมน ผู้ชาย
40 many เม็นนิ มาก
41 may เม อาจจะ
42 more มอ มากกว่า
43 most โมสท ที่สุด
44 mother มั๊ธเดอะ แม่
45 my มาย ของฉัน
46 near เนีย ใกล้
47 no โน ไม่
48 not น็อท ไม่
49 now นาว ตอนนี้
50 of ออฟ ของ

 

ที่มา-ภาษาอังกฤษออนไลน์

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา หมวดต่างๆ Read More »

รวม 50 ไอเดีย สร้างครัวแบบไทยๆ ใช้งานสะดวก

สวัสดีครับ วันนี้ทางเพจเรามีไอเดียดีๆมานำเสนออีกแล้วครับ เป็นไอเดีย ครัวไทยหลังบ้าน ใช้งานสะดวก ซึ่งการทำครัวไทยไว้ด้านหลังบ้าน เป็นครัวที่เน้นแบบโล่งโปร่ง เน้นระบายอากาศได้ดี และส่วนใหญ่จะตกแต่งเป็นแบบไม้ระแนง เพื่อช่วยในเรื่องการระบายกลิ่นเวลาทำอาหาร และระบายกลิ่นอาหารไม่ให้เข้าไปในตัวบ้าน ซึ่งในวันนี้ทางเพจเราได้รวบรวมไอเดีย ครัวไทยหลังบ้าน ถ่ายเทอากาศได้ดี มาทั้งหมด 50 ไอเดีย มารับชมได้เลยครับ

ไอเดียต่อเติม “ครัวหลังบ้าน” เป็นครัวไทยสวยโปร่ง

ครัวสไตล์ลอฟท์ ไม้ระแนง

ต่อเติม “ครัวหลังบ้าน” ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด

ครัวหลังบ้านกึ่งครัวนอกบ้าน

ต่อเติมครัวหลังบ้าน ช่วยให้เรามีพื้นที่ใช้งานภายในบ้านเพิ่มมาก

ครัวโล่งโปร่งเหมาะแก่การทำอาหารกลิ่นแรงๆ

ต่อเติมครัวไทยหลังบ้าน ครบทุกฟังก์ชัน

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา-thailandnewsworld

รวม 50 ไอเดีย สร้างครัวแบบไทยๆ ใช้งานสะดวก Read More »

อาชีพดาวรุ่ง รับซื้อขายหมากสด หมากแห้ง 100% ส่งต่างประเทศ พ่อค้ารับซื้อถึงที่ ไม่อั้น

ภาคตะวันออก นอกจากจะเป็นแหล่งผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองแล้ว ผล “หมาก” ยังเป็นพืชเศรษฐกิจ มีพื้นที่ปลูก 5,565 ไร่ คิดเป็น 15% ของประเทศ 4 อันดับจังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา 2,879 ไร่ จันทบุรี 903 ไร่ ระยอง 888 ไร่ ตราด 826 ไร่ (สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง) หมากทำรายได้เงียบๆ ให้ประเทศปีละกว่า 5,000 ล้านบาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก พ่อค้าที่รับซื้อ-ขายส่งให้พ่อค้าต่างประเทศ จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ดูไบ ที่มารับซื้อถึงบ้าน หมากนอกจากบริโภคแล้วยังเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง เส้นใย ทำสีย้อมแห ย้อมอวน สกัดทำยาสมุนไพร ยารักษาโรค ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 2-3 ปีราคาพุ่งสูงขึ้นทุกปี ทำให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะมีการปลูกเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นพืชแซมสวนผลไม้

คุณณรงค์สิชณ์ สุทธาทิพย์ อยู่บ้านหนองป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เล่าว่า มีอาชีพหลักทำสวนผลไม้ และหันมาทำอาชีพเสริมรับซื้อ-ขายหมากสด หมากแห้งมาเป็นปีที่ 5 โดยมีลูกสาว คือ “น้องหนิง” คุณจุฑามณี สุธาทิพย์ ที่ช่วยดูแลสวนอยู่ และลูกชาย “ดวงดี” คุณปุณยวัจน์ สุธาทิพย์ ที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2 กลับมาเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นผู้ช่วยเพิ่ม โดยเห็นว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีหมากจำนวนมาก และเป็นที่ต้องการของพ่อค้าต่างประเทศ ร้านหรือแผงรับซื้อรายใหญ่ๆ ยังมีไม่มาก มีเครือข่ายพ่อค้ารายย่อยที่จะรับซื้อจากชาวบ้าน ทั้งหมากสุกและหมากแห้ง เพื่อทำหมากแห้งคุณภาพ 100% ขายให้พ่อค้าไทยที่ส่งออกและพ่อค้าต่างประเทศที่รับซื้อโดยตรง เช่น อินเดีย จีน พม่า เวียดนาม ดูไบ

การทำหมากแห้งให้ได้มาตรฐาน 100% จะขายได้ราคาดีและมีลูกค้าเชื่อมั่นเป็นลูกค้าประจำ ราคาหมากแห้งในช่วง 2-3 ปีมานี้ตลาดมีความต้องการสูงทำให้ราคาตลาดดีมาก ตั้งแต่ช่วงก่อนถึงฤดูกาลในเดือนธันวาคม-มกราคม ปี 2564 ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท สูงกว่าปีที่แล้ว ราคา 35-40 บาท และราคาเฉลี่ยทั้งปี 60 บาทมีช่วงสั้นๆ ที่หมากขาดจะสูงถึง 100 บาท คาดว่าปีนี้ราคาเฉลี่ยน่าจะถึง 70 บาท

รับซื้อหมากสุก หมากแห้ง

ทำหมากแห้ง 100% ส่งออก

คุณณรงค์สิชณ์ หรือเรียกกันคุ้นชินว่า “รองเหล็ง” เพราะเคยเป็นรองนายก อบต.สองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่มาก่อน เล่าว่า ในการหาซื้อวัตถุดิบและการตลาดมีน้องสาว “น้องโอ๋” คุณทิพวรรณ สิทธิประสงค์ เป็นผู้ช่วยทุกด้าน หมากที่ซื้อมี 2 ชนิด คือ หมากสุกที่ซื้อมาจากชาวบ้านหรือพ่อค้ารายย่อยเป็นลูกๆ ตอนนี้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท และหมากแห้งแกะเปลือกออกตากแห้งแล้ว ราคา 50 บาท แต่หมากแห้งที่รับซื้อมาต้องคัดเกรด และรับซื้อราคาต่างกันแบ่งเป็น 3 เกรด คือ เกรดคุณภาพ A กิโลกรัมละ 50 บาท หมากลาย 10-20 บาท เป็นหมากอ่อนไม่สมบูรณ์มีน้ำหนักเบา สีดำ และหมากเสียกิโลกรัมละ 5 บาท ที่เม็ดยังติดเปลือกไม่ร่วง หากชาวบ้านคัดคุณภาพดีเกรด A มา จะได้ราคาดี ถ้ามีหมากเสีย หมากลายปะปนเล็กน้อยจะรับซื้อราคาถัวเฉลี่ย 48 บาทลงมา ซึ่งต้องนำมาคัดแยกออกให้หมด ทั้งหมากสุกและหมากแห้งที่รับซื้อต้องผ่านกระบวนการตากแดด อบแห้ง คัดไซซ์ เพื่อสร้างสินค้าคุณภาพ 100% ให้พ่อค้าส่งออกที่มารับซื้อเชื่อมั่น ให้ราคาดีและซื้อสินค้าของเราต่อเนื่อง

หมากภาคตะวันออก ลูกใหญ่กลม สวย เนื้อมาก

ได้ราคา สต๊อกแต่ละปี 60-80 ตัน

คุณณรงค์สิชณ์ เล่าว่า หมากภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นบ้าน ลักษณะลูกใหญ่กลม สวย เนื้อมาก เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศได้ราคาดี ต่างจากหมากจากภาคอีสาน หรือหมากอินโดนีเซียลูกเล็กกว่าและออกสีดำๆ ราคาจะต่ำกว่า 10-15 บาทต่อกิโลกรัม หมากภาคอีสานจะลูกเล็กกว่าราคาต่ำกว่า 5-10 บาท พ่อค้าที่รับซื้อบางรายนำมาผสมปะปนกัน การทำหมากแห้งนั้นต้องเน้นคุณภาพให้แห้ง 100% ปลอดภัยไม่มีมอด ใช้เครื่องคัดขนาด 3 ไซซ์ เล็ก กลาง ใหญ่ ให้ตรงกับความต้องการของพ่อค้า

ซึ่ง ลูกชาย “ดวงดี” ลูกสาว “น้องหนิง” ช่วยดูแลกัน ทำเพจ เฟซบุ๊ก เพื่อทำการตลาดในโซเชียล ทั้งรับซื้อและขายให้พ่อค้าส่งออกและพ่อค้าต่างประเทศ มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้เห็นกระบวนการทำหมากแห้งคุณภาพ 100% การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับพ่อค้าต่างชาติให้รู้จักและติดต่อกลับมา ได้ผลดีมีพ่อค้าต่างประเทศจะติดต่อขอเข้ามาดูสินค้า เสนอราคาก่อนมีออเดอร์ ปีนี้ตลาดมีความต้องการสูงทำให้ราคาตลาดดีมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ และน่าจะราคาดีขึ้นเมื่อถึงฤดูกาลเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ตอนนี้ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท สูงกว่าปีที่แล้วราคา 35-40 บาท และราคาเฉลี่ยทั้งปี 60 บาท คาดว่าปีนี้น่าจะถึง 70 บาท เพราะมีการขายหมากสด หมากเขียวกันมาก ปริมาณหมากแห้งน่าจะน้อยกว่าปีก่อน

“การรับซื้อหมากแห้งมีทั้งหมากรายวันซื้อมาขายไป กับรับซื้อสต๊อกเก็บไว้แต่ต้องไม่สต๊อกข้ามปีเพราะจะมีมอดกิน มีพ่อค้าที่ติดต่อซื้อขาย 8-10 ราย ส่วนใหญ่ออเดอร์คนละ 4-10 ตัน ประมาณ 2 หรือ 4 สัปดาห์ครั้ง สต๊อกที่มีอยู่จะขายหมุนไปหมดทุกปี ปีที่แล้วสต๊อก 60-80 ตัน บางปีถึง 100 ตัน ดังนั้น ต้องใช้เงินหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ 5 ล้านบาท” คุณณรงค์สิชณ์ กล่าว

แนวโน้มราคาดี

เกษตรกรปลูกเพิ่มแซมผลไม้สร้างรายได้

คุณณรงค์สิชณ์ กล่าวว่า หมากในภาคตะวันออกเป็นพันธุ์พื้นบ้าน ต้นสูง 10-15 เมตร ผลผลิตปริมาณน้อยเพราะส่วนใหญ่ปลูกพืชแซมเป็นผลพลอยได้ น่าส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตอนนี้เกษตรกรสนใจปลูกเพิ่มขึ้น มีการขายพันธุ์การเก็บลูกจากต้นพันธุ์ดีๆ ขายลูกละ 1.50-2 บาท และเพาะกล้าพันธุ์ชำต้น ต้นละ 10-15 บาท ขายเฉพาะต้นพันธุ์ 5 บาท ตอนนี้ทางเวียดนาม กัมพูชา เริ่มนำไปปลูกกัน และมีพ่อค้าเวียดนามมาซื้อหมากดิบและหมากสุกไปแกะเปลือกขาย

“หมากแห้งขั้นตอนทำจะน้อยกว่าหมากสุกๆ เมื่อนำทำหมากแห้งน้ำหนักจะหายไป 60% หมากแห้งน้ำหนักหายไป 20% ถ้าเป็นหมากรายวันซื้อมาขายไปน้ำหนักจะไม่สูญเสียแต่ต้องคัดเกรดให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ไม่มีหมากลาย หมากเสีย ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นชาวบ้านมักแกะเปลือกตากแห้งมาเสร็จเพราะใช้เวลาว่างทำอยู่กับบ้านได้ เป็นรายได้ที่ดี เพราะหมากปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมาก” คุณณรงค์สิชณ์ กล่าว

 

ที่มา-technologychaoban

อาชีพดาวรุ่ง รับซื้อขายหมากสด หมากแห้ง 100% ส่งต่างประเทศ พ่อค้ารับซื้อถึงที่ ไม่อั้น Read More »

ประโยชน์จากฝักของราชพฤกษ์หรือคูน

ฝักคูนที่เห็นแก่หล่นอยู่ใต้ต้น ทราบไหมว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยเกษตรกรหัวก้าวหน้าของพะเยา ได้ศึกษาและมีแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ลองติดตามดูนะครับ

ข้อมูลทางวิชาการราชพฤกษ์, คูน, ลมแล้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย นอกจากนี้ ดอกราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยอีกด้วย ชื่อของราชพฤกษ์นั้นมีการเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกษ์ว่า คูน เนื่องจากจำง่ายกว่า (แต่มักจะเขียนผิดเป็น คูณ) ทางภาคเหนือเรียกว่า ลมแล้ง ทางภาคใต้เรียกว่า ราชพฤกษ์ ลักเกลือ หรือลักเคย ชาวกะเหรี่ยงและในกาญจนบุรีเรียกว่า กุเพยะ

การปลูกและการดูแลรักษาการปลูกในช่วงแรกๆ ต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตได้ช้าในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีแรก หลังจากนั้น จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ มีรากแก้วยาวสีเหลือง และมีรากแขนงเป็นจำนวนมาก เมื่อมีอายุ 4-5 ปี จึงออกดอกและเมล็ดและเจริญเติบโตต่อไป การดูแลรักษาแสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 7-10 วัน ต่อครั้ง อายุประมาณ 4 ปี สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้ดี

ต้นราชพฤกษ์เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ปุ๋ย นิยมใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในการบำรุงรักษา อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง การขยายพันธุ์ นิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การเพาะเมล็ด สรรพคุณส่วนต่างๆ ของต้นราชพฤกษ์มีประโยชน์ดังนี้ ฝักแก่ เนื้อสีน้ำตาลดำและชื้นตลอดเวลา มีรสหวาน สามารถใช้เป็นยาระบายได้ โดยนำฝักมาต้มกับน้ำ และเติมเกลือเล็กน้อย ดื่มก่อนนอนหรือก่อนกินอาหาร นอกจากนั้น ฝักแก่ยังมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง เมื่อนำฝักมาบดผสมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน

สารละลายที่กรองได้สามารถฉีดพ่นกำจัดแมลงและหนอนในแปลงผักได้ ฝักแก่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตาเศรษฐกิจ มีขนาดที่พอเหมาะ ไม่ต้องผ่า เลื่อยหรือตัด เนื้อของฝักแก่ใช้แทนกากน้ำตาลในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ขยาย ฝักอ่อน สามารถใช้ขับเสมหะได้ ใบ สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ ดอก ช่วยแก้แผลเรื้อรัง ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยหล่อลื่นลำไส้ รักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

ความเชื่อต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพิธีที่สำคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ คนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ซึ่งความเป็นจริงคือทิศดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

คุณประสาธน์ เปรื่องวิชาธร หรือ อาหย่ง เจ้าของสวนกล้วยห้วยเกี๋ยง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เล่าให้ฟังว่า จากการสังเกตต้นราชพฤกษ์หรือคูน ทั่วไปเมื่อออกดอกแล้วจะติดผลซึ่งเราเรียกว่าฝักเป็นจำนวนมากเมื่อแก่จัดจะร่วงหล่นกองเต็มใต้ต้นทิ้งระยะสัก 2-3 เดือนฝักเหล่านี้กลับหายไปหมด อาหย่ง จึงเข้าไปศึกษาดูพบว่าฝักเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นดี

เมื่อศึกษาอย่างจริงจังพบว่าในฝักคูนจะมีน้ำเหนียวๆ เมื่อชิมดูจะมีรสหวาน จึงถึงบางอ้อว่าที่ฝักคูนย่อยสลายได้ดีเพราะมีน้ำตาลลักษณะคล้ายกากน้ำตาลหรือโมลาสนี้เอง หากนำมาทำปุ๋ยหมัก เมื่อนำไปหว่านบริเวณที่มีหอยเชอรี่ระบาดจะพบว่าสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับคนที่มีปัญหาขับถ่ายลำบากหรือท้องผูกสามารถใช้ฝักคูนสัก 3 ข้อต้มน้ำเป็นน้ำชาจะช่วยระบายได้เป็นอย่างดี ในฝักของคูนมีสารซาโปนินเป็นสารต้านจุลินทรีย์ สารต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้เล็ก หรือช่วยการดูดซึมกรดน้ำดี แต่มีความเป็นพิษต่อแมลง หนอน หอยทาก และปลา หากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง ขณะปล่อยฮีโมโกลบินออกมา

บทบาทในพืชและสัตว์ซาโปนินอาจเป็นสารยับยั้งการกินในศัตรูพืช ซาโปนินในพืช เช่น ข้าวโอ๊ตและปวยเล้ง ช่วยเพิ่มการดูดซึมและการย่อยอาหารของสัตว์ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าซาโปนินเป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็นและแมลงในระดับความเข้มข้นจำเพาะ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านมีการใช้สารซาโปนินในการจับสัตว์น้ำมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ชนเผ่ากอนด์ (Gond) ในอนุทวีปอินเดียที่ใช้สารซาโปนินในการเบื่อปลา และชนพื้นเมืองในแคลิฟอร์เนียที่ใช้หัวของพืชสกุล Chlorogalum หรือรากของพืชสกุล Yucca มาผสมกับน้ำจนเกิดเป็นฟองแล้วเทลงในแหล่งน้ำเพื่อเบื่อปลา ถึงแม้ในบางพื้นที่จะออกกฎหมายห้าม แต่ในปัจจุบันชนพื้นเมืองในกายอานายังคงใช้วิธีนี้อยู่

การใช้ประโยชน์ เนื่องจากซาโปนินมีคุณสมบัติการลดแรงตรึงผิวที่ไม่มีประจุ จึงนิยมใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ สารซักฟอกและสารก่อฟอง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและฟื้นฟูสภาพดิน ซาโปนินยังใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เป็นสารต้านเชื้อราและยีสต์ ในสหรัฐอเมริกาใช้ซาโปนินเป็นสารก่อฟองในเครื่องดื่มคาร์บอเนต (น้ำอัดลม)

ในญี่ปุ่นใช้ซาโปนินเป็นอิมัลซิไฟเออร์ในการเตรียมเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์และผักดอง ประเทศในสหภาพยุโรปใช้สารสกัดซาโปนินเป็นสารก่อฟองในสารละลายที่มีน้ำและเป็นสารแต่งกลิ่นในเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

ตอนนี้กำลังติดต่อกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อส่งออกไปทำเป็นสมุนไพร และเวชสำอางทางอาหย่งรับซื้อฝักคูนในราคา 3-4 บาท ต่อกิโลกรัม

หากใครจะเป็นตัวแทนรับซื้อทางอาหย่งจะมีค่าบริหารจัดการให้ หากในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอำเภอจุน หากมีปริมาณ 500 กิโลกรัมขึ้น หากนำมาส่งจะช่วยค่าขนส่งหรือจะให้ทางทีมงานของอาหย่งนำรถไปรับก็ได้ ติดต่อคุณประสาธน์ หรือ อาหย่ง ที่โทร. (063) 469-6598

เผยแพร่ครั้งแรก วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

 

ที่มา-technologychaoban

ประโยชน์จากฝักของราชพฤกษ์หรือคูน Read More »

เปิด 14 ข้อ ประโยชน์ “กัญชา” สรรพคุณล้น รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

เปิด 14 ข้อต้องรู้ ประโยชน์ “กัญชา” รักษาโรค หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก ใบกัญชา กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งปลดล็อก “ใบกัญชา-กัญชง” พ้นจากบัญชียาเสพติด โดยเหตุผลที่ได้รับการปลดล็อก เนื่องจากว่าสรรพคุณของกัญชาให้ประโยชน์อย่างมากมาย และในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์นำไปศึกษาถึงสรรพคุณของกัญชาและกระท่อมในการรักษาอาการเจ็บป่วย และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป

“กัญชา” มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa เป็นพืชล้มลุก มีใบเป็นแฉก 5-8 แฉก ลำต้นสูง 3-5 เมตร กัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือ สาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีฤทธิ์ทำให้ติดและเมา และ CBD (Cannabidiol) สารต้านฤทธิ์เมา ไม่มีผลต่อจิตประสาท ช่วยลดผลข้างเคียงจากจิตและประสาทจาก THC มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ ลดการชักเกร็ง ช่วยให้สงบ ผ่อนคลาย และมีคุณสมบัติยังยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดในหลอดทดลอง

กัญชา มี 3 สายพันธุ์ย่อย ดังนี้

C. sativa spp sativa แถบบริเวณเส้นศูนย์สูตร โคลัมเบีย, เม็กซิโก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย

C. sativa spp indica ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, โมร็อกโก และทิเบต

C. sativa spp ruderralis อากาศหนาวเย็น ตอนกลางของรัสเซีย

สำหรับประโยชน์ของกัญชานั้น มีงานวิจัยหลายแห่งรายงานผลว่า สารสกัดจากกัญชามีสรรพคุณรักษาอาการของโรคต่างๆ ดังนี้

1. รักษาภาวะเบื่ออาหาร กัญชาใช้เป็นสารกระตุ้นความอยากอาหาร จะช่วยชะลอน้ำหนักลดในผู้ป่วยมะเร็ง

2. การป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัด

3. รักษาโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

4. รักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล

5. บรรเทาหอบหืด ยาแก้หอบหืดทุกตัวมีข้อเสียคือมีข้อจำกัด ทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียง เนื่องจากกัญชาขยายหลอดลมและลดการหดตัวของหลอดลม

6. การใช้กัญชาในการรักษาต้อหิน คือ การรักษาตาต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับสองที่ทำให้ คนตาบอดในสหรัฐ คนอเมริกาเกือบล้านที่ป่วยด้วยต้อหินที่รักษาได้ด้วยกัญชา กัญชาทำให้ความดัน ภายในลูกนัยน์ตาลดลงได้ดีหลายชั่วโมงในคนปกติและในคนที่ความดันลูกนัยน์ตาสูงจากต้อหิน การให้กัญชาทางปากหรือทางหลอดเลือดดำให้ผลเหมือนกัน ซึ่งขึ้นกับชนิดอนุพันธ์กัญชามากกว่า จะเกิดจากฤทธิ์กล่อมประสาทของกัญชา กัญชาไม่ได้รักษาโรคขาด แต่ช่วยยับยั้งการบอดไม่ให้เป็นมากขึ้น เมื่อยาทั่วไปไม่อาจช่วยได้ และการผ่าตัดเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไป

7. ลดอาการปวด สารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ THC สามารถช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง และช่วยให้สามารถนอนหลับได้เพิ่มขึ้น และช่วยลดอาการปวดข้อ แต่สำหรับอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็งนั้นยังไม่มีข้อสรุปทางคลินิกที่ชัดเจน

8. รักษาโรคพาร์กินสัน แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

9. รักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

10. รักษาโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง) แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

11. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เปิดเผยถึงข้อมูลในตำราพระโอสถพระนารายณ์ และตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ พบตำรับยาไทยที่เข้ากัญชาอยู่หลายตำรับ เช่น

– ตำรับศุขไสยาศน์ สรรพคุณช่วยให้นอนหลับสบาย แก้ปวด เจริญอาหาร นำมาใช้ทดแทน/เสริมกับยาแผนปัจจุบันในกลุ่มยานอนหลับ ยาคลายเครียด

– ตำรับทำลายพระสุเมรุ มีฤทธิ์ช่วยแก้อาการแข็งเกร็งจากอัมพฤกษ์ อัมพาต

– ตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยเรื่องท้องมาน ท้องบวม คลายลมในท้อง ท้องอืดจากโรคมะเร็งตับ ใช้ทาบริเวณท้อง

– ตำรับทัพยาธิคุณ ช่วยเรื่องโรคเบาหวาน ลดน้ำตาล

12. รักษาโรคริดสีดวงทวาร เมื่อทายาริดสีดวงและโรคผิวหนังเป็นประจำ พบว่าอาการอักเสบและอาการปวดลดลง หัวริดสีดวงที่โผล่ออกมานอกหรืออยู่รอบๆรูทวารฝ่อลง

13. รักษามะเร็ง สารสกัดจากกัญชาอาจยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดและยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกมะเร็งบางอย่างในหนูทดลองได้ หลังจากนั้น เมื่อมีการวิจัยเพิ่มขึ้น พบว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ได้จริง โดยการยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นเลือดของก้อนมะเร็ง (Angiogenesis) และลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่นๆ (Metastasis) ในโรคมะเร็งหลายชนิด ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็ง (Program cell death) ผ่านกระบวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งด้วยสารสกัดกัญชา จึงต้องมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไป

14. คลายความวิตกกังวล จากประวัติการใช้กัญชาเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายในอดีตทำให้มีความเป็นไปได้ที่สารกลุ่มแคนนาบินอลน่าจะมีฤทธิ์คลายความวิตกกังวล แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลไกการออกฤทธิ์นั้นซับซ้อนและยังไม่มีการอธิบายที่ชัดเจน จากรายงานทางคลินิกพบว่าการใช้สาร Fatty acid amide hydrolase inhibitors (FAAH inhibitors) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Endocannabinoids มีความสามารถในการลดอาการวิตกกังวลได้ ปัจจุบันสารหลายชนิดในกลุ่มนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิก

ขอบคุณข้อมูลจาก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

www.cannhealth.org

 

ที่มา- tnn online

เปิด 14 ข้อ ประโยชน์ “กัญชา” สรรพคุณล้น รักษาโรคอะไรได้บ้าง? Read More »

ทวงคืนไลน์ส่วนตัวจากเรื่องงาน ย้ายไป ‘LINE WORKS’ สะดวกและเป็นระบบ

ทวงคืนไลน์ส่วนตัวจากเรื่องงาน ย้ายไปคุยในแอป ‘LINE WORKS‘ สะดวกและเป็นระบบกว่าเยอะ

ไลน์นอกจากเป็นโปรแกรมแชตที่เราใช้คุยในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีหลายๆ บริษัท มักใช้ในการคุยเรื่องงานด้วย ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานแทบจะค่อยๆ จางลงไปทุกที

ล่าสุดผมไปเจอ LINE WORKS เป็นแอปฯ LINE สำหรับองค์กรโดยเฉพาะเลย อารมณ์คล้ายๆ Microsoft Team หมดปัญหาเรื่องข้อความแชทชอบหาย ไฟล์งานหมดอายุ แยกการแจ้งเตือนลำบาก ส่งข้อความผิดห้องแชท ไม่มีความเป็นส่วนตัว

โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มตามตำแหน่งได้ สามารถสร้าง Task งาน และเลือกผู้รับผิดชอบได้ กำหนด Deadline ได้ด้วย มีปฏิทิน ให้ลงเวลางานต่างๆ ได้ด้วย อันนี้เป็นฟีเจอร์คร่าวๆ ซึ่งนอกจากช่วยแยกความเป็นส่วนตัวกับงานแล้ว ยังทำให้งานของเราเป็นระบบระเบียบมากขึ้นด้วย

ตอนนี้ประเทศอื่นๆ นอกญี่ปุ่นเริ่มใช้งานได้แล้ว แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ยังไม่มีภาษาไทยให้ใช้ และที่สำคัญฟรีด้วย ใช้ได้สูงสุดถึง 100 users เลยทีเดียว แต่ก็มีแพคเกจแบบเสียเงินด้วยนะครับ ลองเข้าไปดูรายละเอียดดู แต่แบบฟรีผมว่าคุ้มแล้วนะ

สามารถใช้ได้ทั้งในมือถือ Android และ iOS รวมไปถึงบน PC และ MacOs ด้วย หรือ โหลดได้ที่ https://line.worksmobile.com/jp/en/download/

 

ที่มา-Torpenguin

ทวงคืนไลน์ส่วนตัวจากเรื่องงาน ย้ายไป ‘LINE WORKS’ สะดวกและเป็นระบบ Read More »

รวมฮิต 120 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

คำสแลง (Slang) ในภาษาอังกฤษ คือ คำ หรือสำนวนที่ใช้พูดกันแล้วเข้าใจเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับว่าถูกต้องเป็นทางการสำหรับทุกคน น้องๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ควรมาเรียนรู้ รวม 120 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน จะได้เข้าใจกันมากขึ้น แต่อย่าลืมนะคะ คำแสลงเหล่านี้ ไม่ควรเอาไปใช้เขียนใน Essay เด็ดขาด

1. What’s up? แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

2. What’s shakin’ แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

3. What’s new? แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

4. How’s it going แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

5. How’re thing ? แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

6. How’re you getting along ? แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

7. Are you doing ok ? แปลว่า สบายดีไหม

8. It’s ok แปลว่า มันก็โอเค

9. It’s terrible ? แปลว่า มันแย่มากๆ

10. Pls ,plz ,plss แปลว่า please ได้โปรด

11. RIP or R.I.P แปลว่า Rest in piece ไปสู่สุขติ หลับให้สบายเถอะ

12. ain’t แปลว่า ไม่

13. Cool! แปลว่า เจ๋ง

14. Awesome แปลว่า เจ๋งสุดๆ

15. That’s hot ,That’s smoking ,That’s fab แปลว่า เจ๋งสุดๆ

16. Quite well แปลว่า ค่อนข้างจะดี

17. So so แปลว่า ก็งั้นๆ แหละ

18. Not so good แปลว่า ไม่ดีมากหรอก

19. Bad แปลว่า ไม่ดีเลย

20. So bad แปลว่า ไม่ดีเอามากๆ

21. Yea แปลว่า เออ,ใช่

22. Yep แปลว่า เออ,ใช่

23. Aye แปลว่า เออ,ใช่

24. Absolutely แปลว่า อย่างแน่นอนเลย

25. Certainly แปลว่า อย่างแน่นอน

26. Totally แปลว่า อย่างแน่นอน

27 .You go gurl แปลว่า ต้องอย่างนี้สิเพื่อน

28. For shame แปลว่า น่าอายจริงเลย

29. Shame on you แปลว่า น่าอายจริงๆ

30. My word แปลว่า แหม

31. Yucky แปลว่าไม่อร่อย ไม่น่ากิน

32. What cheek แปลว่า ทะลึ่ง!

33. Dude แปลว่า นายนั่น,ผู้ชายที่ค่อนข้างเจ้าชู้

34. Bloke แปลว่า นายนั่น,หมอนั่น

35. Oh boy,Oh man แปลว่า โอ้ ให้ตายสิ !

36. Well done แปลว่า ทำได้ดี!

37. Go on! แปลว่า ทำต่อไป

38. Hipster แปลว่า เด็กแนว พวกที่มีสไตล์ของตัวเอง

39. Friendster แปลว่า เหล่าบรรดาเพื่อนฝูง,พรรคพวก

40. Folk แปลว่า เพื่อน

41. Buddy แปลว่า เพื่อน

42. Partner แปลว่า คู่หู,เพื่อนสนิท

43. Pal แปลว่า เพื่อน

44. Chum, Chummy แปลว่า เพื่อนสนิท,เกลอ

45. Guys, Girls แปลว่า เพื่อน,เธอ,นายน่ะ

46. Crack แปลว่า บ้า,คนบ้า

47. Batty แปลว่า บ้า

48. Mad แปลว่า บ้า,คลั่ง

49. Freak แปลว่า ประหลาด,ความคิดวิตถาร

50. Jerk แปลว่า บ้า,ประหลาด

51. Dang แปลว่า ว้าว โว้ว

52. High แปลว่า ลอย,รู้สึกดีมาก

53. Chicken แปลว่า ขี้ขลาด

54. Crap แปลว่า ไร้สาระ

55. Goofy แปลว่า ปัญญาอ่อน

56. Fat Chance แปลว่า มีโอกาศน้อย

57. Big Deal แปลว่า เรื่องสำคัญ

58. Screw up แปลว่า ทำอะไรผิดพลาด

59. One And For All แปลว่า นี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ขอร้องล่ะ

60. Bullshit ,Bullcrap ,Bullclab แปลว่าเหลวไหล,แหกตา

61. Rats! แปลว่า โง่ สกปรก

62. Oh! my lord แปลว่า โอ้ พระเจ้า

63. For goddess! แปลว่า พระเจ้า,เจ้าประคุณเอ๋ย

64. For god’s sake! แปลว่า พระเจ้า,เจ้าประคุณเอ๋ย

65. For christ’s sake! แปลว่า พระเจ้า,เจ้าประคุณเอ๋ย

66. Suck! แปลว่า ห่วยแตก

67. Nerd แปลว่าพวกเรียนเก่งแต่เข้าสังคมไม่ได้

68. Geek แปลว่า พวกเรียนเก่งแต่เข้าสังคมไม่ได้

68. Dork แปลว่า พวกเรียนเห่ย

69. Preps แปลว่า พวกป็อปแต่นิสัยแย่

70. Jogs แปลว่า นักกีฬาที่ชอบหลงตัวเอง

71. Bimbo ,Dumb Blonde แปลว่า ผู้หญิงผมบลอนด์ที่สวยแต่ไร้สมอง

72. Wannabe แปลว่า พวกอยากป็อปแต่ไม่ป็อปซะที

73. Slagger แปลว่า เด็กขี้เกียจ

74. Kidding แปลว่า ล้อเล่น

75. No big deal แปลว่า ไม่เป็นไรหรอก

76. No diggity ,No doubt แปลว่า ไม่สงสัยเลย ไม่มีข้อกังขา

77. Trillest แปลว่า การเต็มที่กับทุกอย่าง ไม่กลัวอะไร

78. Repping แปลว่า เป็นตัวแทน

79. Shaking my head แปลว่า ส่ายหัว(แบบหน่ายๆ)

80. For now แปลว่า ไปละ พอแค่นี้ก่อน

81. Pwede แปลว่า เป็นไปได้

82. Gorgeous แปลว่า งดงาม สวยแบบไม่มีที่ติ

83. Damn Gorgeous แปลว่า สวยมาก

84. Ass แปลว่า โง่ (เหมือนลาเลย)

85. Blockhead แปลว่า คนโง่ คนบ้า

86. Chump แปลว่า โง่

87. Dummy แปลว่า ทึ่ม โง่

88. Idiot แปลว่า คนโง่ คนบ้า

89. Silly แปลว่า งี่เง่า โง่ บ้า

90. Blunt แปลว่า โง่ ทื่อ ทึ่ม

91. Get away แปลว่า ออกไปให้พ้นเลย

92. Get out! แปลว่า ออกไป

93. Get lost แปลว่าไปไกลๆ ฉันเลย ไป๊!

94. Getta hell out of my way แปลว่าไปลงนรกซะ

95. Get out of my face! แปลว่า ไปให้พ้นหูพ้นตาฉันเลย

96. Leave the place! แปลว่า ออกไปจากที่นี่ซะที

97. What’s going on แปลว่า เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

98. What’s wrong แปลว่า มีอะไรเกิดขึ้นหรอ มีอะไรผิดปกติหรอ?

99. What’s the matter แปลว่า มีปัญหาอะไร เกิดอะไรขึ้น

100. What’s the problem แปลว่า มีปัญหาอะไร เกิดอะไรขึ้น

101. What’s theE trouble แปลว่า มีปัญหาอะไร, เกิดปัญหาอะไรล่ะนี่

102. Wait a second! แปลว่า รอฉันแป๊ปนึงนะ (คำว่าราววินาทีเป็นแค่การเปรียบเทียบ)

103. Wait a moment! แปลว่า รอฉันครู่หนึ่งนะ

104. No problem แปลว่า ไม่เป็นไรหรอก

105. Find out แปลว่า เสาะแสวงหา, ค้นหา

106. Spring Break แปลว่า ช่วงปิดเทอม

107. YUM ,YUMMY แปลว่า เป็นเหมือนเสียงสูดปากแสดงความอยากกินอาหารนั้น

108. What a pity! แปลว่า ไม่น่าเลย,น่าเสียดายจัง

109. Oh dear! แปลว่า พุธโธ่

110. Good shot! แปลว่า แม่นจริง

111 .By all means! แปลว่า เชิญเลย

112. Ugh! แปลว่า อืย (แสดงความขยะแขยง)

113. Ouch! แปลว่า โอ๊ย

114. Oops! แปลว่า อุ๊ย

115. Go it! แปลว่า เอาเลย

116. Look! แปลว่า นี่ ฟังนะ

117. It’s fine แปลว่า มันไม่เป็นไร, มันโอเคดี

118. Sleepy head แปลว่า เจ้าขี้เซา

119. Exactly แปลว่า ถูกเผงเลย

120. That’s fab! แปลว่า เจ๋งมากๆ

 

ที่มา-si-englishbkk

รวมฮิต 120 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน Read More »

รวมศัพท์ฮิต ศัพท์วัยรุ่น ปี2021 รู้ไว้คุยกับเพื่อนไม่ตกเทรนด์

ศัพท์ยอดฮิต หรือ ศัพท์ของชาวเน็ต ช่วงนี้บอกเลยว่าผุดขึ้นมาเยอะมาก หลายคนตามกระแสกันไม่ทันกันเลยทีเดียว วันนี้เลยรวบรวมคำศัพท์ยอดฮิต 2021 มาให้ได้รู้กัน เอาคุยกับเพื่อนแบบไม่ตกเทรนด์

ช่วงนี้บอกเลยว่า ศัพท์ฮิต หรือ ศัพท์ของชาวเน็ต ผุดขึ้นมายิ่งกว่าดอกเห็ด เล่นเอาหลายๆคนเป็นงงกันว่า บางคำนี้มาจากไหน หรือแปลว่าอะไร วันนี้เรา ได้รวบรวมคำศัพท์ฉบับฮิต ปี 2021 มาให้ทุกคนได้รู้จัก ระวัง! ไม่อ่านระวังคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง

พส = พี่สาว,เพื่อนสาว ยกตัวอย่าง เช่น “วันนี้ไปไหนดีคะ พส”

อีกความหมายที่เกิดขึ้นมาจากไลฟ์สดพระมหาไพวัลย์คือ พส = พระสงฆ์ ยกตัวอย่างเช่น “ไหว้สา เจ้าค่ะ พส”

ชะนี = ผู้หญิง ยกตัวอย่าง เช่น “ว่าไงคะ ชะนี”

จึ้ง = ดี,เริศ ยกตัวอย่าง เช่น “วันนี้พส แต่งตัวจึ้งมาก”

บูด = ไม่ดี,ไม่เริศ ยกตัวอย่าง เช่น “วันนี้ไปดูประกวดนางงามมา บูดมาก”

ต้มเล้ง= ขั้นกว่าของคำว่า บูด ไม่ดี,ไม่เลิศ ยกตัวอย่าง เช่น “โอ๊ย! ยัยคนนี้ม่ดีเลย บูด ต้มเล้ง”

ต๊าช = ที่สุด ชอบมาก ยกตัวอย่าง เช่น “ดาราคนนี้ หุ่นแบบต๊าชมาก”

เอาปากกามาวง = ไม่สวยตรงไหนบอก สามารถใช้ได้หลายบริบท ยกตัวอย่าง เช่น “เพื่อนฉันไม่สวยตรงไหน เอาปากกามาวงค่ะ”

มูลี่ = รากศัพท์ มาจาก บลูลี่ ยกตัวอย่าง เช่น “เธอชอบมูลี่อ่ะ”

ความโป๊ะเป็นศูนย์ = ไม่มีที่ติ ยกตัวอย่าง เช่น “ชุดที่ใส่วันนี้ ความโป๊ะเป็นศูนย์”

ตุย = เหนื่อย ไม่ไหว ใช้แทนคำว่า ตาย ยกตัวอย่าง เช่น “ไปทำงานวันแรก ก็ตุยไปเลยสิคะ”

สุขิต = เพี้ยนมาจากคำว่า สู่สุขคติ ยกตัวอย่าง เช่น “ผู้ชายยิ้มให้ ก็สุขิตไปเลยจ้า”

บ้ง = พัง ไม่รอด ไม่ดี ยกตัวอย่าง เช่น “ทำทรงผมอะไรอ่ะ บ้งมาก ไม่ไหว”

สู้เขาสิวะอีหญิง = สู้ๆ อย่าท้อ ยกตัวอย่างเช่น “แกทำได้พส สู้เขาสิวะอีหญิง”

มาเอารัย = มาเอาอะไร ยกตัวอย่าง เช่น “ตำรวจชอบมาตอนจบ มาเอารัย”

อย่าหาทำ = อย่าสรรหาทำ อย่างกระทำ “แต่งสีตาวันนี้ อย่าหาทำนะ บ้งมาก”

จริตเวเน = จริตนางงามประเทศเวเนซูเอลา ใช้อธิบายลักษณะการเดินที่ดี หรือมีจริตจริตจะก้าน ยกตัวอย่าง เช่น “ชะนีที่เดินมาเมื่อกี้ เดินมาแบบจริตเวเนมากแม่”

ฉีดยา = ขั้นสุดกว่าการป้ายยา คืออวย หรือชื่นชมแบบดูไม่จริง ยกตัวอย่าง เช่น “ชมกันขนาดนี้ ฉีดยาปะเนี้ย”

จ้อจี้ = อย่ามาพูดโกหก โกหกป่ะเนี้ย ยกตัวอย่าง เช่น “ที่บอกว่าเขาชอบเราอ่ะ อย่าจ้อจี้นะ”

แกง,แกงหมอใหญ่ = แกล้ง หลอก ยกตัวอย่าง เช่น “ผู้ชายให้เบอร์มาแต่โทรไม่ติด แกงมาก”

ว่าซั่น, ว่าไป = ว่ากันว่า ประมาณนั้น ยกตัวอย่าง เช่น “สวยขนาดนี้ ผู้ชายต้องชอบแล้วป่ะ” “ว่าซั่น ว่าไปเรื่อย”
ปั๊วะ = ดี เลิศ เก่ง เยี่ยม ยกตัวอย่าง เช่น “ชุดที่พสใส่มาวันนี้ มันปั้วะ มันปังไม่ไหว”
เยี่ยวมากแม่ =คำที่ใช้เรียกแทนคนที่ แซ่บ ดี หรือยกยอ ยกตัวอย่าง เช่น “ชะนีที่เดินมาเมื่อกี้ คือเยี่ยวมากแม่ ต๊าช”

ไหว้สา = ไหว้สามี ชมผู้ชาย ยกตัวอย่าง เช่น “หล่อจนแบบ อยากไหว้สา”

อีกความหมายที่เกิดขึ้นมาจากไลฟ์สดพระมหาไพวัลย์คือ ไหว้สา = ไหว้ สาธุ ยกตัวอย่าง เช่น “ไหว้สา เจ้าค่ะ พส”

อวยยศ = การยอมรับ นับถือ ยกตัวอย่าง เช่น “อวยยศให้แม่หญิงลี เป็น พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์”

เยาวรุ่น = มาจากวัยรุ่น + เยาวชน ยกตัวอย่าง เช่น “ตั้งใจเรียนกันนะ เยาวรุ่น”

นัมเบอร์วัน = ได้เลย ดี จัดมา โอเคนัมเบอร์วัน ยกตัวอย่าง เช่น “กับข้าวร้านนี้ นัมเบอร์วันนะน้องนะ”

เจ๊อย่าวีน = อย่าโมโห ใช้ห้าม ยกตัวอย่าง เช่น “โอ๊ย! วันนี้อากาศร้อนมาก” “เจ๊อย่าวีน”

อรุ่มเจ๊าะ = มาจากศัพท์ชาวติ่ง ด้อมเคอแพท ที่เห็นโมเม้นของคู่ชิปเปอร์ของตัวเองอยู่ด้วยกันแล้ว ยิ้มกรุ่มกริ่ม เหมือนมีเลศนัย ยกตัวอย่าง เช่น “คู่นั้นเขามองตากันแล้วมัน อรุ่มเจ๊าะมากๆเลยแก”

ตาหลุด= อลังการ ยิ่งใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น “ของลดราคาวันนี้แบบ มองตาหลุดเลยแม่”

จะแล้วไหม = จะเสร็จไหม จะเสร็จรึยัง ยกตัวอย่าง เช่น “อาบน้ำวันนี้ จะแล้วไหม”

บ่าได้เลย = ไม่ได้เลย ยกตัวอย่าง เช่น “เธอแต่งตัวอะไรมาวันนี้ บ่าได้เลย”

เก้ว = กลับ ยกตัวอย่าง เช่น “ไปผับแล้วนกผู้ชาย ก็เก้วเลยซิคะ ”

พูดได้ไหมพี่จี้ = พูดได้ไหม ยกตัวอย่าง เช่น “คันปากอยากเล่าอะ พูดได้ไหมพี่จี้”

ดือ = ดี ยกตัวอย่าง เช่น “ผู้ชายคนนั้นเดินผ่านแบบ ดือ มาก”

เฟียสกี = มั่น แรง ยกตัวอย่าง เช่น “ชะนีคนนั้นอ่ะ อย่าเฟียสกีให้มาก ไม่ได้สวย”

ไอ้ต้าว = ใช้เรียกสิ่งที่น่าเอ็นดู ยกตัวอย่าง เช่น “ดูไอ้ต้าวคนนั้นซิ น่าเอ็นดูเนาะ”

ยืนหนึ่ง = ตัวเด่น ตัวท็อป ตัวดีเลิศ ยกตัวอย่าง เช่น “ก็ยืนหนึ่งด้านการทำงานไปเลยซิคะ”

เหมียนหมา = ไม่สวย หรือใช้รวมๆว่า ไม่สวยเหมียนหมา ยกตัวอย่าง เช่น “อย่าคิดไปเองจ้ะ เธอไม่สวยเหมียนหมา”

ว่าบาป = ก็ว่าไป ก็ว่าไปเรื่อย ยกตัวอย่าง เช่น “เธอก็ไปว่าบาปเขา เขาออกจะรูปร่างดูดี”

ยั่วๆ บดๆ = ดี เลิศ จริตจะก้าน ยั่วยุทางเพศ ยกตัวอย่าง เช่น “ตัวตัวมาขนาดนี้ ก็ยั่วๆ บดๆไปเลยซิคะ”

ฟาด = จัดการ สวย ดี ใช่รวมๆเช่น ฟาดมากแม่ ยกตัวอย่าง เช่น “เขามาหยามเราขนาดนี้ ฟาดไปเลยแม่”

จกตา = การละคร การแสดง ยกตัวอย่าง เช่น ” แต่งรูปแบบจกตามากแก”

กลิ่นสบู่นกแก้ว = กลิ่นผู้ชายแท้ ยกตัวอย่าง เช่น “ผู้ชายคนนั้นนะ กลิ่นสบู่นกแก้วมาก”

นาตาชา = มาจาก นาตาชา โรแมนนอฟฟ์ ใช้กับบุคคลที่รู้เรื่องเก่ง สืบเก่ง ยกตัวอย่าง เช่น “รับบทนาตาชา ยืนหนึ่ง สืบเก่ง รู้เก่ง”

ได้อยู่ = ไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น “วันนี้แกแต่งตัว แต่งหน้า ได้อยู่นะ”

ปังปุรีเย่ = ดี เลิศ ดีมาก สุดกว่าคำว่า ปัง “บอกได้คำเดียวว่าเพจ SPRiNG ปังปุรีเย่มาก

เป็นยังไงกันบ้างกับคลังคำศัพท์ยอดฮิต ในปี 2021 บอกเลยแต่ละคำช่างสรรหามาพูดเสียจริงๆ แต่อัพเดทไว้ก็ไม่เสียหาย รู้เขารู้เราจะได้เอาไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่อง หากมีคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆมา จะคอยมาอัพเดทให้ทุกคนได้ทราบกันอีกในอีกครั้งหน้า

ที่มา-SPRiNG

รวมศัพท์ฮิต ศัพท์วัยรุ่น ปี2021 รู้ไว้คุยกับเพื่อนไม่ตกเทรนด์ Read More »

ข่าวดี! เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) 2,402 อัตรา

ข่าวดี เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) 2,402 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. แพทย์จำนวน 55 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา
4. เภสัชกร 9 อัตรา
5. นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา
6. นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา
7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2565

ข่าวดี! เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) 2,402 อัตรา Read More »

การวัดที่ดินด้วยมือถือ ทำเองง่ายๆ โดยใช้สมาร์ทโฟน

สำหรับเรื่องราวนี้ เราจะมาแนะนำเคล็ดลับการวัดขนาดที่ดินด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างรังวัด โดยใช้สมาร์ทโฟน บอกเลยว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆ ที่สำคัญแม่นยำ และ เชื่อถือได้ เพราะอ้างอิงโดยใช้ GPS

เริ่มต้นให้เราไปโหลดแอพที่ชื่อว่า Ling วัดที่ดินมาก่อน

เมื่อเราเข้ามาในแอพ จะขึ้นหน้าจอแผนที่ซึ่งสามารถ ซูมเข้า-ออก ได้เหมือนปกติ

ต่อมา ให้เราเสริชหาตำแหน่งที่เราต้องการวัด อย่างเช่น ในตัวอย่างต้องการวัดขนาดที่ดิน สวนลุม

เริ่มต้น ให้เรานำลูกศรตรงกลางหน้าจอไปไว้ตรงหัวมุมของที่ดินก่อน แล้วกดเครื่องหมายบวก จะขึ้นตัวเลขในแต่ละหลักเขตขึ้นมา แล้วค่อยๆเลื่อนไปที่หัวมุมต่อๆไป

เมื่อวางครบทุกมุมแล้วก็จะขึ้นบอกว่าที่ดินผืนนี้ขนาดเท่าไร ซึ่งเป็นการวัดโดยการคำนวนจากพิกัด GPS ซึ่งแม่นยำ และ เชื่อถือได้ เมื่อวัดเสร็จแล้วเราสามารถ ตั้งชื่อ บันทึก และ เซฟเก็บไว้ในเครื่อง หรือ จะแชร์ให้เพื่อน ให้ลูกค้าที่สนใจซื้อดูข้อมูลที่ดินนี้ก็ได้ นับว่าเป็นอีกเครื่องมือที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เราอย่างมาก

 

ที่มา-kasetnana

การวัดที่ดินด้วยมือถือ ทำเองง่ายๆ โดยใช้สมาร์ทโฟน Read More »