หางานพาทไทม์

J&T EXPRESS เ ปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ ค่ าจ้าง 16,050 ต่อเดือน

J&T EXPRESS ดำเนิuธุรกิจเกี่ ยวกับการส่งด่วนครอบคลุมภูมิภาคท้องถิ่u

ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาพาร์ทไทม์ ในตำแหน่งพ นักงานค ลังสิuค้ า

เพื่อเข้าทำงาuที่ คลังสิuค้ าปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19

โดยเข้าทำงาuวัuที่ 9-12 กัuย ายu 2563 มีร ายละเอียดของการทำงาuและร ายได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงาuคลังสินค้า

สถาuที่ปฏิบัติงาน

-J&T Express Warehouse ปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดใuการทำงาu

-ค่ าจ้างสูงสุด 535 บ าทต่อวัu (จ่ายใuวัuถัดไป) มีหักภาษี 3%

-เวลาทำงานกะเย็น 18.00-03.00 u. และ เวลาทำงาuกะดึก 23.00-08.00 u.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ขuย้ ายสิuค้ าลงจากรถขuส่ง

-นำสิuค้ าที่แผuกแยกจัดการ

ผู้ที่สuใจสมั ครงาuพนักงาuคลังสิuค้ า J&T EXPRESS เพื่อเข้าทำงาuที่

ปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ ใuวัuที่ 9-12 กัuย ายu 2563

สามารถติดต่อเพื่อสมัครได้ที่ 065-950-0056 และ https://line.me/R/ti/g/4ztEDcw4jU

ข้อมูลpostnet

J&T EXPRESS เ ปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ ค่ าจ้าง 16,050 ต่อเดือน Read More »

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 23430 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

5.ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

7.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

8.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ
วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

9.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

10.ตำแหน่ง นายช่างรังวัด 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

ข้อมูลจาก www.งาพิดโลก.com

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา (สมัครออนไลน์) Read More »

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 – 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา

2.ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3-20 สิงหาคม 2533 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลจาก sobrajakan

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ Read More »

บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขายเงินสดสาขา กรุงเทพ (Cash Van Sales) จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

2.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

3.Category development executive จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

4.In-store Execution Manager จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

5.ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง TT (System&Communication) จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

6.Key Account Executive – Modern Trade จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 กรกฏาคม 2020)
สมัครงานตำแหน่งนี้

7.เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) จำนวน 5 อัตรา (หมดเขต 31 ธันวาคม 2020)
สมัครงานตำแหน่งนี้

8.Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 สิงหาคม 2563)
สมัครงานตำแหน่งนี้

9.เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำคลังทวีวัฒนา) จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 31 กรกฏาคม 2020)
สมัครงานตำแหน่งนี้

การรับสมัคร

ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/register.php

ข้อมูลจาก งานราชการฟรี

บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต Read More »

‘บริษัท พานาโซนิค’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 451 บาท/วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บริษัท พานาโซนิค เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด ได้เปิดรับสมัครพนักงานด่วนจำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เปิดรับวันที่ 27-28 มกราคม 2563 วันจันทร์-อังคาร รอบเช้า 08.30 น. รอบบ่าย 13.00 น. มีรถปรพจำทางผ่านหลายสาย ทั้งถนนบางนา-ตราด และถนนเทพารักษ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ
-ค่าจ้างวันละ 331 บาท (เวลางานปกติ 08.00 น. – 17.00 น.) (โดยจะปรับตามอัตราค่าจ้างตามประกาศกระทรวงแรงงาน)
-เบี้ยขยัน 550 บาท
-ค่าทำงานผลัด (ค่ากะ) ผลัดละ 120 บาท (15.00 น. – 23.20 น.) และ 23.00 – 07.20 น.
-ค่าล่วงเวลา
-รถรับส่งพนักงาน
-จัดอาหาร (สำหรับการทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ไม่รับรูปสติ๊กเกอร์/ถ่ายไว่ไม่เกิน 6 เดือน)
-ต้นฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-ต้นฉบับวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล โทร.0-2723-3000 ต่อ 4101-4105 บริษัท พานาโศนิค (ประเทศไทย) จำกัด 101 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

ข้อมูลจาก ติดกระแส , หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง


Flash Express เปิดรับสมัครพนักงานประจำ กรุงเทพฯ/ตจว. 68 ตำแหน่ง

 

‘บริษัท พานาโซนิค’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 451 บาท/วัน Read More »

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน แคชเชียร์/การเงิน ประจำสาขาบุญถาวร ปิ่นเกล้า เปิดใหม่

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ

รับสมัครงาน
แคชเชียร์/การเงิน ประจำสาขาบุญถาวร ปิ่นเกล้า เปิดใหม่ รายได้15,800+
เงินเดือน15,800++ ไม่รวม OT (มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
อัตราหลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ลักษณะงาน
 • ดูแลการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เคาน์เตอร์
 • ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ดูแลรักษาเงิน
 • บันทึกโปรโมชั่น บัตรเครดิต
 • แนะนำโปรโมชั่น สะสมคะแนนให้กับลูกค้า
 • งานบริการด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 18-40ปี
 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 4. มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น
 6. ทำงานเป็นกะได้
 7. ทำงาน 8 ชม./วันได้
 8. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

✨✨สวัสดิการ/รายได้อื่นๆ✨✨

 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง คู่สมรส/บุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินปรับประจำปี
 • โบนัส 2 เดือน ,โอที , ON DUTY, ค่านั่งเครื่อง
 • ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดยูนิฟอร์ม , อุปกรณ์ ต่างๆ
 • วันหยุดพักร้อน , วันลาต่างๆ
 • เงินช่วยค่าเดินทาง , เงินค่ากะดึก
 • ส่วนลดซื้อสินค้า , เงินกู้ซื้อบ้านและอื่นๆ
 • งบเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และสวัสดิการอื่นๆ

เอกสารสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
5.เอกสารอื่นๆประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร

 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เบอร์โทร 02-2691017 มือถือ 092-246-5696
 • ID LINE :: @ZPV7487C

ข้อมูลจาก jobthai

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน แคชเชียร์/การเงิน ประจำสาขาบุญถาวร ปิ่นเกล้า เปิดใหม่ Read More »

‘บริษัท ลาซาด้า’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 18,000 บาท

เ ป็ น อี ก หนึ่งเรื่องราวที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงาน สำหรับ บริษัท ลาซาด้า เอกเพรส ในเครือลาซาด้า ซึ่งทำธุรกิจ ห้าง ส ร ร พ สินค้าออนไลน์ที่ จัดส่งสินค้ารวดเร็ว เชื่อถือได้ และมอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแก่ลูกค้า

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตัว แ ท น ส่งสินค้า รถจักรยานยนต์ (ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระประแดง)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 – 24,000

หน้า ที่ ค ว า ม รับผิดชอบ
เปิดรับรถร่วมขนส่งสินค้า จักรยานยนต์ (ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองเท่านั้น บริษัทไม่มีรถให้) รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงถึง 1,XXX บาท

ประจำคลังสินค้า ดังต่อไปนี้
กทม. 1.จตุจักร , 2.วิภาวดี , 3.บางกะปิ , 4.บางนา , 5.ดอนเมือง , 6.บางบัวทอง , 7.รัตนาธิเบศร์ , 8.บางเขน , 9.สายไหม , 10.คลองหลวง , 11.เมืองปทุม ,12.รังสิต , 13.กิ่งแก้ว , 14.พระราม3 , 15.สุขุมวิท , 16.มีนบุรี , 17.ลาดกระบัง , 18.ดุสิต , 19.ดินแดง

ภาคกลาง
1.นครปฐม , 2.อยุธยา , 3.สมุทรสาคร , 4.สระบุรี

ภาคตะวันออก
1.ชลบุรี (นาป่า, พานทอง, แหลมฉบัง, สัตหีบ, พัทยา) , 2.ระยอง

ภาคใต้
1.ภุเก็ต (อ.เมือง, ถลาง, ป่าตอง, ราไวย์)

ภาคอีสาน
1.ขอนแก่น

ภาคเหนือ
1.เชียงใหม่ , 2.ลำพูน

ร า ยไ ด้
-จักรยานยนต์ วันละ 700 บาท (รวมค่าน้ำมันแล้ว)
-เงินพิเศษรายกล่อง
-เงินค่าโฆษณา (สำหรับรถมอเตอร์ไซค์)
-Gift Voucher สำหรับการบริการดี
-เงินพิเศษสำหรับการแนะนำเพื่อนเข้ามาร่วมงาน
-เงินพิเศษในช่วงโปรโมชั่น
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-ซิมการ์ดใช้ฟรี
-อาหารฟรีเพื่อสุขภาพทุกสัปดาห์

เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบขับขี่
– เอกสารจดทะเบียนรถ
– พรบ/ประกันรถ

คุ ณ ส ม บั ติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 18 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถทำงานได้ 5-6 วันต่อสัปดาห์
– มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่
– หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขนส่งสินค้า หรืองานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ คุณดุษฎี บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย โทร. : 0632059976

ข้อมูลจาก jobbkk ,ติดกระแส

‘บริษัท ลาซาด้า’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 18,000 บาท Read More »

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัคร ส อ บ บรรจเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์น โ ย บ า ย และแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่ง นักวิชา ก า ร เงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสต
 3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่ง อาลักษณ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุ ร ก า ร ปฏิบัติงาน 5 อัตรา
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลจาก job4k

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา Read More »

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ส อ บ บรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการ แ ร ง งานปฏิบัติการ 40 ตำแหน่ง

คุณสมบัติการสมัคร

ผู้สมัคร ส อ บ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา Read More »

? รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

? รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

สถานที่ทำงาน
? เดอะมอลล์ท่าพระ
? เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

รายได้
? ขั้นต่ำ 10,000-15,000 (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
? ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน
? รับต่อเดือน 20,000+++++

ลักษณะงาน
? เสนอขายผลิตภัณฑณ์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
? ออกพบลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ
? มีอบรมก่อนการเริ่มงาน 2 วัน

คุณสมบัติ
✔️ เพศชาย / หญิง
✔️ วุฒิม.6 หรือ ปวช/ปวส ขึ้นไป
✔️ มีใจรักงานด้านการขาย
✔️ มีอบรมก่อนการเริ่มงาน
✔️ รับผิดชอบตรงต่อเวลา
✔️ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อสอบถาม :
? Tel. 080-465-4522 (นัท)

ข้อมูลจาก แหล่งหางาน Part Time งานพิเศษ พนักงานชั่วคราว เสาร์-อาทิตย์ ทั่วประเทศไทย

? รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด Read More »